Vienotais pieraksts: +371 67000610

Patoloģijas centrs ir lielākā patoloģijas laboratorija Latvijā ar vairāk kā 35 gadu pieredzi patoloģisko izmeklējumu jomā, pildot valsts funkcijas ar mērķi uzlabot izmeklējumu pieejamību un kvalitāti, panākot efektīvu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu ar inovatīvām tehnoloģijām.

Misija

Augsti profesionālu speciālistu pakalpojumu sniegšana pacientiem un ārstiem, veicot precīzu un savlaicīgu patoloģijas diagnostiku, optimāli izmantojot profesionālās zināšanas, materiāli tehnoloģiskos resursus ar mērķi samazināt onkoloģiskās saslimšanas vēlīnās stadijās, uzlabojot pacientu dzīves kvalitāti un tās ilgumu.

Patoloģijas centrs nodrošina kvalitatīvu slimību morfoloģisko un citoloģisko diagnostiku un tā struktūru veido divas funkcionāli saistītas nodaļas:

 • Patoloģijas nodaļa
 • Citoloģijas nodaļa

Patoloģijas centra funkcijas

 • Operāciju materiālu diagnostika, prognostisko marķieru atradne, specifisku, sarežģītu un retu gadījumu paraugu izmeklēšana sadarbībā ar Latvijas Onkoloģijas centru.
 • Onkoloģisko pacientu paraugu molekulāro izmeklējumu diagnostika.
 • Operāciju un biopsiju materiāla imūnhistoķīmiskā diagnostika dažādu audzēju precīzai un personalizētai diagnostikai.
 • Nepārtraukta testēšanas metožu un personāla kompetences pilnveidošana, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti.
 • Ar izmeklējamo materiālu saistītās un uz zinātniskiem pierādījumiem balstītās dokumentācijas – procesu aprakstu bāzes veidošana un uzturēšana, iesaistoties Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju programmās un projektos.
 • Valstiski nozīmīgu autopsiju veikšana.
 • Nevardarbīgā nāvē mirušo personu un operāciju bioloģisko materiālu sagatavošana un uzglabāšana arhīvā.
 • Unikālas patologanatomisko paraugu un informātīvās datu bāzes veidošana un uzturēšana u.c.

Metodiskais darbs

Patoloģijas centrs nodrošina citu ārstniecības iestāžu konsultēšanu patoloģijas jomā, kā arī statistiskās informācijas sniegšanu valsts pārvaldes iestādēm pēc to pieprasījuma. Izstrādā dažādus normatīvos aktus, manipulāciju tarifu aprēķinus un sniedz atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem normatīvajiem aktiem patoloģijas jomā, t.sk. par Latvijas Republikai saistošiem starptautiskās likumdošanas aktiem u.c. dokumentiem.

Zinātniskā darbība un sadarbība

Patoloģijas centra zinātniskā darbība cieši saistīta ar citām slimnīcas struktūrvienībām, universitātēm un pētniecības centriem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas Republikas.

Tālākizglītības un zinātnes jomā notiek sadarbība ar patoloģijas laboratorijām ASV, Vācijā, Čehijā, Austrijā un Somijā. Centra speciālisti pilnveidojuši savas zināšanās patoloģijā vadošajās ASV, Portugāles, Čehijas, Vācijas, Austrijas un Somijas klīnikās.

Patoloģijas centrs nodrošina apmācību bāzi Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes ārstiem-rezidentiem, kā arī patoloģijas un citu nozaru speciālistiem. Organizē profesionālās apmācības diagnostikas un ekspertīzes jautājumos, kā arī pēc citu medicīnas iestāžu pieprasījuma.

Patoloģijas centra darbinieki piedalās gan vietējos, gan starptautiskos zinātniskos projektos. Zinātniskās publikācijas atrodamas starptautiski citējamās datu bāzēs (PubMed, Scopus u.c.).

Sadarbības partneri

Dalībai starptautiskās ārējās kvalitātes akreditācijas programmās histopatoloģijā, apliecinot izmantojamo tehnoloģiju un ārstu zināšanu līmeņa atbilstību starptautiskajiem standartiem:

 • Austrālijas un Āzijas Karaliskās Patologu kolēģija (RCPA QAP), (Francija)
 • Labquality (Somija)
 • NordiQC (Dānija)
 • Genomics Quality Assessment (Gen QA), (Skotija)

Konsultācijām par sarežģītiem operāciju un biopsijas materiāliem dāžādos Vācijas patoloģijas centros:

 • Baltijas-Vācijas patologu asociācija.

Dalība profesionālajās asociācijās un biedrībās:

 • Starptautiskā Patologu akadēmija.
 • Baltijas Patologu biedrība.
 • Latvijas Patologu asociācija, u.c.

 

Izmeklējamo materiālu nodošana

 • Materiāla pieņemšana citoloģiskai izmeklēšanai un citoloģisko izmeklējumu atbilžu izsniegšana darba dienās no plkst. 8:00 – 16:00, pieteikties līdz 14:00 (F2 ieeja)
 • Reģistrācija, informācija, norēķini, medicīnisko apliecību par nāves cēloni izsniegšana 8:00-15:30  (F1 ieeja)

Patoloģijas centra
vadītāja
Aija Balode

Galvenā biomedicīnas laborante
Līga Kangare

Patoloģijas galvenais speciālists
Patoloģijas daļas vadītājs
Māris Sperga

Citoloģijas daļas vadītāja
Ramona Butirina