Vienotais pieraksts: +371 67000610

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Informācija
Vispārējais stratēģiskais mērķisSaglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

* noteikts ar Ministru kabineta 2019. gada 28. augusta rīkojumu Nr. 417 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi”.
Informācija par kapitālsabiedrības darbības veidiem un komercdarbības veidiemSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz augsti specializētu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi Rīgas pilsētas un Latvijas iedzīvotājiem, nodrošinot dažādu profilu ārstniecības un diagnostikas darbu atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā.
Sabiedrības komercdarbības veidi:
2.1. veselības aizsardzība (86);
2.2. slimnīcu darbība (86.1);
2.3. ārstu un zobārstu prakse (86.2);
2.4. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
2.5. izglītība (85);
2.6. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1);
2.7. sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);
2.8. zobārstu prakse (86.23);
2.9. citi komercdarbības veidi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Kapitālsabiedrības loma nozares politikas mērķu īstenošanāSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ar savu darbību piedalās sabiedrības veselības politikas virsmērķa – palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību – sasniegšanā.
Nefinanšu mērķu sasniegšanas novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, pakalpojumu vai preču pieejamības novērtējums)SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatuzdevums ir nodrošināt stacionāro veselības aprūpi un speciālistu ambulatoro veselības aprūpi, kas orientēta uz ātru un kvalitatīvu diagnostiku, intensīvu ārstēšanu un rehabilitāciju ar mērķi maksimāli ātri un kvalitatīvi panākt pacienta atveseļošanos vai samazināt slimības izpausmes līdz tādai pakāpei, kad ir iespējama tālāka ārstēšana primārās veselības aprūpes sistēmā.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā2015. gadā
2016. gadā
2017. gadā
2018. gadā
2019. gadā
2020. gadā
2021. gadā
2022. gadā
Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati 2023. gads2023. gada 3 mēnešu starpperioda pārskats
2023. gada 6 mēnešu starpperioda pārskats
2023. gada 9 mēnešu starpperioda pārskats
Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati 2022. gads2022. gada 3 mēnešu starpperioda pārskats
2022. gada 6 mēnešu starpperioda pārskats
2022. gada 9 mēnešu starpperioda pārskats
Operatīvais 2022.gada pārskats
Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati 2021. gads2021. gada 3 mēnešu starpperioda pārskats
2021. gada 6 mēnešu starpperioda pārskats
2021. gada 9 mēnešu starpperioda pārskats
Operatīvais 2021.gada pārskats
Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati 2020. gads2020. gada 3 mēnešu starpperioda pārskats
2020. gada 6 mēnešu starpperioda pārskats
2020. gada 9 mēnešu starpperioda pārskats
Operatīvais 2020.gada pārskats
Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati 2019. gads2019. gada 6 mēnešu starpperioda pārskats
2019. gada 9 mēnešu starpperioda pārskats
Operatīvais 2019.gada pārskats
Neauditētu starpperiodu finanšu pārskatu arhīvsPārskatu arhīvs
Gada pārskati2008. - 2022. gads
Īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās)SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 100% apmērā pieder Latvijas Republikai – kapitāla daļu turētājs ir Latvijas Republikas Veselības ministrija;

Meitas sabiedrības:
SIA „Rīgas Hematoloģijas centrs”
Linezera iela 6, Rīga, LV-1006
Līdzdalības daļa – 100,00%

SIA “Veselības centrs „Biķernieki””
Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006
Līdzdalības daļa – 99,58%
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtībaInformācija personām, kuras vēlas veikt ziedojumu (dāvinājumu) SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, pieejama sadaļā
“Informācija ziedotājiem”

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu), izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Informācija par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.1 panta izpratnē2022. gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nav tikuši noslēgti netipiski vai nozīmīga apjoma darījumi ar saistītājām pusēm.
2021. gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nav tikuši noslēgti netipiski vai nozīmīga apjoma darījumi ar saistītājām pusēm.
2020. gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nav tikuši noslēgti netipiski vai nozīmīga apjoma darījumi ar saistītājām pusēm.
2019. gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nav tikuši noslēgti netipiski vai nozīmīga apjoma darījumi ar saistītājām pusēm.
2018. gadā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nav tikuši noslēgti netipiski vai nozīmīga apjoma darījumi ar saistītājām pusēm.
Kapitālsabiedrības informācijas publiskošanas politika Par informācijas publiskošanu atbild SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Sabiedrisko attiecību daļa