Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija ambulatoro pakalpojumu saņēmējiem

Vēršam klientu uzmanību, ka, lai pierakstītos uz valsts apmaksātiem ambulatoriem pakalpojumiem, ir nepieciešams derīgs ārsta nosūtījums. Veicot pierakstu pa tālruni, lūdzam sagatavot nosūtījumu, ja tas izsniegts papīra formātā.
Veicot pierakstu ir jānosauc:
✔️ Ārsta speciālista – vārds, uzvārds, kurš izsniedzis nosūtījumu
✔️Ārstniecības iestāde (vai tās kods), kurā izdots nosūtījums (šie dati ir skaidri salasāmi uz zīmoga)
✔️ Datums, kurā izdots nosūtījums
✔️ Pakalpojums uz kuru vēlaties pierakstīties
❗️ Bez nosūtījuma vai, ja klients nevar nosaukt iepriekš minēto informāciju, kas ir ārsta izrakstītajā nosūtījumā, diemžēl, zvanu operators nav tiesīgs veikt pierakstu uz valsts apmaksātu pakalpojumu.
❗️ Ja ārsts nosūtījumu izrakstījis elektroniski e-veselības sistēmā, operators visus pierakstam nepieciešamos datus redzēs e-veselības sistēmā.