Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija par paredzamiem riska faktoriem (2022.)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2022.gada Risku pārvaldība

Risku pārvaldība ir neatņemama SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) ikdienas vadības procesu, darbības aktivitāšu, funkciju un citu procesu sastāvdaļa, un tās lēmumu pamatā ir preventīva risku apzināšanās, kas ir saskaņota ar Slimnīcas vajadzībām un risku specifiku.

Slimnīcai nav pieņemami riski, kuri var būtiski negatīvi ietekmēt tās spēju nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vai sasniegt noteiktos mērķus, un notikumi, kuri Slimnīcai var radīt būtiskus finansiālus zaudējumus vai būtisku reputācijas kaitējumu, vai atstāt negatīvu ietekmi uz fizisko personu veselību un dzīvību.

Slimnīcā 2022. gadā tika turpināts pilnveidot un īstenot iekšējās kontroles sistēmu, kas aptver dokumentētu iekšējās kontroles vidi un kontroles darbības (tai skaitā organizatorisko struktūru, stratēģiju, Slimnīcas darbību reglamentējošos dokumentus un pacientu drošību).

2022.gada 3.februārī tika apstiprināta Slimnīcas Risku pārvaldības politika un secīgi izveidota Risku vadības komiteja, kas ir definējusi risku iedalījumus šādās darbības jomās:

 1. ārstniecības un aprūpes riski;
 2. stratēģiskie riski;
 3. pārējo procesu riski;
 4. finanšu riski;
 5. projektu un pārmaiņu vadības riski;
 6. korupcijas un krāpšanas riski;
 7. informācijas drošības riski;
 8. darba vides riski.

Ņemot vērā vispārējās veselības aprūpes sistēmas un ģeopolitiskās situācijas pārmaiņas 2022. gadā, Slimnīcā tika identificēti 37 būtiskākie riski, kas aptver praktiski visas darbības jomas. Atkarībā no riska pakāpes, katram no identificētajiem riskiem tika apzināti un izstrādāti risku mazināšanas pasākumi, kas tika īstenoti visos vadības līmeņos. Šo pasākumu efektivitāti ir paredzēts vērtēt saskaņā ar Iekšējā audita daļas darba plānu pakāpeniski atbilstoši prioritātēm.


Informācija par risku pārvaldību kopumā

Slimnīcā 2021.gadā tika uzsākta risku pārvaldības sistēmas izveide un ieviešana – tika novadīts seminārs slimnīcas darbiniekiem, sniedzot teorētisko pamatojumu, vispārējās pamata zināšanas par risku pārvaldību, organizējot darba grupas, viedokļu apmaiņu (brainstorming). Tā rezultātā apzināti riski un identificēti būtiskie.

Vienlaikus tika uzsākta risku pārvaldību reglamentējošo iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde – sagatavoti Risku pārvaldības politikas un metodikas projekti. Tāpat tika pieņemti attiecīgi lēmumi un uzsākta Kvalitātes vadības daļas kapacitātes un kompetenču stiprināšana, izveidojot arī risku vadības speciālista amata vietu.

Risku pārvaldības kontekstā tika uzsākts aktīvs darbs saskaņā ar 2020. gadā apstiprināto pacientu drošības gadījumu informēšanas un mācīšanās kārtību un 2021. gadā izskatīti 72 drošības gadījumu ziņojumi.


Informācija par paredzamiem riska faktoriem

Pārskata periodā slimnīcas darbību turpināja būtiski ietekmēt COVID-19 pandēmija. Tās iespaidā pastiprinājās slimnīcas riski, kas saistīti ar slimnīcas spēju nodrošināt pamatpakalpojumu sniegšanu, strauji pieaugot inficēto pacientu skaitam – personāla nodrošinājums, infrastruktūras nodrošinājums, medicīnas ierīču, medikamentu apgāde.

Identificēti šādi riska faktori:

 • personāla vadība – darbinieku trūkums, nevienmērīga noslodze, darbinieku aizsardzība, darbinieku noturēšana;
 • novecojusi infrastruktūra, kas var ietekmēt pakalpojuma kvalitāti un mazināt darbinieku un klientu apmierinātību;
 • novecojušas medicīniskās iekārtas, kas var pastiprināt pakalpojumu neatbilstošas kvalitātes risku un riskus klientu veselībai un dzīvībai;
 • finansējuma nepietiekamība slimnīcas mērķu sasniegšanai un kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai;
 • korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta iespējamas situācijas lēmumu pieņemšanā un iepirkumu veikšanā, kas var ietekmēt slimnīcas finanses un reputāciju;
 • klientu vajadzību izpēte un apmierinātības uzraudzība – identificēti nepieciešamie pilnveidojumi.