Vienotais pieraksts: +371 67000610

Fakultatīvās prakses (voluntēšana) ir brīvprātīga papildus teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšana, ko studenti, slimnīcas ārstniecības personas vadībā, veic ārpus obligāti noteiktā studiju laika. Lai pieteiktos fakultatīvai praksei slimnīcā, students:

  1. atrod sev vēlamo pieredzes gūšanas vietu kādā no slimnīcas stacionāriem un saskaņo tiešo prakses vadītāju;
  2. aizpilda iesnieguma formu 2 eksemplāros, kas pieejama šeit
  3. sagatavo dokumentus (izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina studējošā statusu vai ārsta diploms, obligātās veselības pārbaude vai ģimenes ārsta izsniegta veidlapa Nr. 027/u, Covid-19 vakcinācijas sertifikāts);
  4. ar Mācību centra prakses organizācijas un attīstības vadītāju saskaņo iespējamo dienu un laiku, kad būs jāierodas noklausīties darba ievadinstruktāžu.

Fakultatīvai praksei beidzoties, students var saņemt izziņu par slimnīcā īstenoto brīvprātīgo praksi, kuru ar parakstiem apstiprina Mācību centra un tiešais prakses vadītājs. Izziņas paraugs pieejams šeit