Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai (publicējama saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 630  “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktu).

  1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” mājaslapā publicēta skaidri izprotama aktuālā informācija par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to sniegšanas un apmaksas kārtību. Šī informācija ir pieejama klientiem arī klātienē.
  2. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” darbiniekiem nodrošināta iespēja iesniegt sūdzības par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Ētikas kodeksā noteikto ētikas normu par pārkāpumiem, t.sk. par iespējamu interešu konfliktu vai korupcijas risku.
  3. Pirms iepirkuma, tajā skaitā, tehniskās specifikācijas apstiprināšanas, piemērots “četru acu” princips.
  4. Izstrādāti, aktualizēti iekšējie normatīvie dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. oktobra noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”.
  5. Nodrošināta Fizisko personu datu apstrādes likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasību ievērošana.
  6. Ieviesta trauksmes celšanas sistēma saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteiktajām prasībām.
  7. Ziedojumi, dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām pieņemti saskaņā ar likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajām prasībām pēc Veselības ministrijas rakstveida piekrišanas saņemšanas.
  8. Nodrošināta pacientu sūdzību izskatīšanas rezultātu apkopošana un analīze.
  9. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” organizēta darbinieku informēšana un apmācība par korupcijas riskiem un to novēršanas prasībām.

Trauksmes celšana

Par korupciju ziņo KNAB