Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pētījumu pieteikumus izskata un saskaņo Zinātnes daļas Speciāliste akadēmisko pētījumu jautājumos.

Pieteikumu un pētījuma protokolu ieteicams vispirms saskaņot, to nosūtot pa e-pastu zinatne@aslimnica.lv.

Zinātnes daļa atrodas stacionāra “Gaiļezers” 2. stāvā, 18a telpā, 2.kabinetā, tālr. 26642236 vai 67303179.

Lai saņemtu atļauju veikt pētījumu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, Zinātnes daļā jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Pieteikums par akadēmiskā pētījuma veikšanu (Nepieciešams oriģināls. Var un ir vēlams parakstīt elektroniski):

Pieteikumu aizpilda elektroniski, paraksta iesniedzējs un pētījuma zinātniskais vadītājs. Ja iesniedzējs vai pētījuma zinātniskais vadītājs nav Slimnīcas darbinieks, tad pieteikumā nepieciešams Slimnīcas atbildīgās kontaktpersonas paraksts, kurš uzņemas atbildību par pētniecības norisi Slimnīcā – pētniecībā iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar struktūrvienības kārtības noteikumiem u.c. saistošajiem dokumentiem.

2. Pētījuma protokols (ietverot pētījuma nosaukumu, veicējus, pētījuma mērķi, detalizētu sadaļu Materiāli un metodes).

3. Konfidencialitātes apliecinājuma parakstīts oriģināls. (Var un ir vēlams parakstīt elektroniski)

4. Pacienta informācijas un piekrišanas forma, ja tāda tiek izmantota.

Informētās piekrišanas paraugs dalībai pētījumā
Informētās piekrišanas sadaļas paraugs anonīmai aptaujas anketai

Vadlīnijas informācijas sagatavošanai pētījuma dalībniekiem atrodamas Centrālās medicīnas ētikas komitejas mājas lapā
https://www.vm.gov.lv/lv/centrala-medicinas-etikas-komiteja

5. Ētikas komitejas atļaujas kopija.

Informācija par universitāšu ētikas komitejām ir atrodama šeit:

Izmaiņas izsniegtajā atļaujā, ja tādas nepieciešamas, veic, pamatojoties uz iesniegumu: Iesnieguma forma izmaiņām atļaujā akadēmiskā pētījuma veikšanai.

Nolikuma izraksts

Prasības pētījumu realizēšanai Slimnīcā nosaka “Nolikums par pētījumu īstenošanu” (2019. gada 22. janvāra valdes lēmums Nr. V1/01-01/19/31).

Akadēmiskie pētījumi ir fundamentālie un lietišķie pētījumi, kuru izstrādes mērķis ir radīt jaunas zināšanas, iemaņas un tehnoloģiskās atziņas, kas saistītas ar studiju un ārstniecības procesu, bet kas var būt arī bez tiešas saistības ar tūlītēju to rūpniecisko un komerciālo izmantošanu:

  • izglītības procesa pētījumi
  • pētniecības programmu/projektu pētījumi
  • epidemioloģiskie pētījumi
  • reģistri u.tml., kas neietilpst MK 2010. gada 23. marta noteikuma Nr. 289 “Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām” un MK 2010. gada 21. septembra noteikuma Nr. 891 “Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība” tvērumā.

Ja pētījums pēc finansējuma avota atbilst kādam no zemāk uzskaitītajiem finansējuma veidiem, pētījumu atļauts uzsākt tikai pēc Līguma parakstīšanas ar Slimnīcu:

  1. ES mērķprogrammu un projektu tieši saņemts finansējums (H2020 un tai sekojošas mērķprogrammas, pārrobežu programmas, VIAA, CFLA, LIAA administrētas ES mērķprogrammas u.c.).
  2. Tieši saņemts valsts finansējums (VPP, LZP, valsts resori, VIAA, CFLA, LIAA administrētas programmas u.c.).
  3. Caur pētniecības organizācijām saņemts finansējums (ietver arī projektus, kuru primārais finanšu avots minēts iepriekšējos divos punktos).
  4. Citas juridiskas personas finansējums.