Vienotais pieraksts: +371 67000610

 


Projekta ieviešana 2022.gada I ceturksnī

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi:

2022.gada 28.februārī tika pieņemts valdes lēmums Nr. V1/01-01/22/80 par līguma slēgšanu ar SIA “SESTAIS STILS”, līguma cena EUR 1 296 300.00 bez PVN (EUR 1 568 523.00 ar PVN) ).

1.posms: izstrādāt būvniecības realizācijai nepieciešamos dokumentus projekta “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” (Nr.9.3.2.0/21/I/001) aktivitāšu īstenošanai (1.-3.kārta):

 • kārta: E, G un D korpusu atjaunošana, 3.-9.stāvs;
 • kārta: B korpusa – Ķīmijterapijas Dienas stacionāra paplašināšana;
 • kārta: Stacionāra G korpuss (lifti);

2.posms: izstrādāt secīgo būvniecības darbu dokumentāciju (4.-7.kārta):

 • kārta: A, B, V korpuss 1.-2.stāvs (Ambulatorā daļa);
 • kārta: Jumta atjaunošana un aprīkošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatu plākšņu tīrīšana un atjaunošana, kā arī lietus kanalizācijas atjaunošana un pārbūve;
 • kārta: K korpusa remonts.
 • kārta: Pagrabstāva pārbūve un remonts

Būvprojekta ekspertīze:

2022.gada 24.martā tika pieņemts valdes lēmums Nr. V1/01-01/22/119 par iepirkuma „Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu sniegšana” organizēšanu.

Iepirkuma II daļa – Būvniecības ieceres dokumentācijas “Ēkas Hipokrāta ielā 4, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve” ekspertīze līdz EUR 47 484,71 bez PVN (EUR 57 456,50 ar PVN).


Projekta ieviešana 2022. gada II ceturksnī

2022.gada 15.maijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ERAF projektu īstenošanu”, atbalstīts, ka projekts Nr. 9.3.2.0/21/I/001 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” tiek sadalīts divās daļās un īstenots ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros un ES fondu 2021.- 2027. gada plānošanas perioda ietvaros kā ātrāk uzsākamais projekts.

Ir izstrādāti un iesniegti Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta grozījumi, kas paredz, ka līdz 2023.gada decembrim tiks īstenotas šādas darbības:

Galvenās projekta darbības 9.3.2. virssaistību ietvaros:

 1. Ēkas Hipokrāta ielā 4 būvdarbu projektēšanas darbi.
 2. Ēkas Hipokrāta ielā 4 inženierkomunikāciju atjaunošanas un pārbūves darbi, ūdens sūkņa un kodolradioaktīvas kanalizācijas pārbūve un jaudu palielināšana.
 3. Ēkas Hipokrāta ielā 4 Ķīmijterapijas Dienas stacionāra aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.
 4. Būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība, ekspertīzes.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums (apstiprināts ar Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 717):

 1. Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Ķīmijterapijas Dienas stacionāra paplašināšana.

Darbības mērķis ir uzlabot ambulatoros pakalpojumus, atjaunojot, pārbūvējot un paplašinot stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Ķīmijterapijas dienas stacionāru, radot papildus pacientu gultas vietas un uzlabojot stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” struktūras funkcionālu loģistiku. Kopumā, nodrošinot iespējas sniegt pacientiem drošākos, efektīvākos un izmaksu efektīvākos ārstniecības un diagnostikas pakalpojumus, atjaunojot un pārbūvējot telpas, kas nenodrošina pieprasījumu, t.sk. telpu pieejamībai un epidemioloģiskās drošības normu izpildei. Papildus tam plānots iegādāties tehnisko aprīkojumu, mēbeles, ikdienas kvalitatīvai ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai.

 1. Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Komutācijas iekārtas.

Aktivitātes ietvaros plānota stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Komutācijas iekārtu ierīkošana un ģeneratoru izbūve ar dzesēšanas un barošanas aprīkojumu un ieejas mezglu no āra.

13.1.5. specifiskā atbalsta finansējums:

 1. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas paplašināšana.

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas paplašināšana ir paredzēta, piebūvējot esošajai ēkai jaunu divstāvīgu infekciju bloku. Būvprojekta ietvaros paredzēts atjaunot pazemes slimnīcas ieejas mezglu, tajā izbūvējot lifta šahtu un savienojumu ar pazemes tuneli, kā arī savienot ēku ar virszemes pāreju starp stacionāriem – tādā veidā nodrošinot ne tikai pacientu un darbinieku iekšējo loģistiku, bet arī plānojot perspektīvos savienojumus ar daudzstāvu autostāvvietu un jauno Infekciju slimību korpusu.

 1. Stacionāra “Gaiļezers” 10.korpusa pārbūve un Reanimācijas nodaļas izveide.

Projekta darbības īstenošana paredz ārstniecības nodaļu telpu pārplānošanu,
nodrošinot to atbilstību mūsdienu pacientu drošības, t.sk. epidemioloģiskās
drošības, prasībām.

Projekta darbība ietvers inženierkomunikāciju nomaiņu (apkures sistēma, ventilācijas un kondicionēšanas sistēma, dūmu nosūce un virsspiediena sistēma, ūdensapgāde un kanalizācija).

 1. Diagnostiskās radioloģijas centra izveide stacionārā “Gaiļezers”.

Darbības mērķis ir veikt esošo stacionāra “Gaiļezers” telpu pārbūvi (5.korpusa 1.stāvs un 6.korpusa 1.stāvs), lai nodrošinātu ambulatoro un stacionāra pacientu plūsmu nodalīšanu; pietiekamu personāla darba telpu pieejamību; sagatavotu telpas nodaļas paplašināšanai, kas saistīts ar RAKUS funkciju koncentrēšanu Hipokrāta ielas teritorijā.

 1. Stacionāra “Gaiļezers” ēkas pagraba stāva atjaunošana.

Stacionāra “Gaiļezers” ēku komplekss ar pazemes pārejām ir saistīts ar Latvijas Onkoloģijas centru un Patoloģijas centru. Projekta ietvaros paredzēts projektēt un veikt visu ēkas pagraba (0.stāvs) telpu atjaunošanu, lai nodrošinātu to atbilstību higiēnas un ugunsdrošības prasībām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 28 221 197,55, tajā skaitā ERAF finansējums EUR 23 954 499,00, valsts budžeta finansējums EUR 3 693 262,00 un slimnīcas līdzekļi EUR 573 436,55.

 

Informācija atjaunota 25.08.2022.


Projekta ieviešana 2022.gada III ceturksnī

Ēkas Hipokrāta ielā 4 atjaunošanas un pārbūves būvdarbu autoruzraudzība 

2022.gada 28.oktobrī pie līguma ar SIA “Sestais stils” noslēgta vienošanās Nr.1:

 1. Puses vienojas pagarināt būvniecības realizācijai nepieciešamās dokumentācijas (būvprojekta, apliecinājuma kartes) izstrādes, saskaņošanas ar Pasūtītāju, iesniegšanas Rīgas pilsētas Attīstības departamentā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi un nosacījumu būvdarbu uzsākšanai saņemšanai izpildes termiņu par 82.
 2. Puses vienojas noteikt jaunu starptermiņu 1. posma būvniecības realizācijai nepieciešamo dokumentu ekonomiskās daļas sagatavošanai un iesniegšanai – līdz 2022.gada 15.decembrim.

Ēkas Hipokrāta ielā 4 būvprojekta ekspertīze 

Iepirkums Nr. RAKUS 2022/39K/ERAF “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu sniegšana” izsludināts 2022.gada 2.maijā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 8.augusts. Saņemti 6 (seši) piedāvājumi, piedāvājumi ir izvērtēti. Pretendentiem ir uzdoti precizējošie jautājumi, lēmums par uzvarētāju nav pieņemts.

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloka izbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība 

2021.gada 25.oktobrī ar personu apvienību SIA “LVS Building” un SIA “AIMASA” noslēgts līgums par šādu darbu veikšanu būves Hipokrāta ielā 2, Rīgā, pārbūvei par Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloku:

– projektēšana;

– būvdarbi;

– autoruzraudzība.

Līguma summa: 6 696 777.00 EUR bez PVN jeb 8 103 100,17 EUR ar PVN.

Līguma izpildes termiņš: 2023.gada 7.marts.

2022.gada 10.oktobrī tika noslēgta vienošanos pie līguma par izmaiņām līguma sadaļās, nosakot, ka tiek precizēta tehniskā specifikācija un līgumcena tiek palielināta par EUR 668 467,02 bez PVN (EUR 808 845,09 ar PVN).

Pārskata periodā ir izstrādāts būvprojekts, Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauja ir saņemta, ir veikti demontāžas darbi un uzsākti būvdarbi.

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloka būvdarbu būvuzraudzība un būvprojekta ekspertīze 

2021.gada 10.decembrī tika izsludināts iepirkums “Būves Hipokrāta ielā 2, Rīgā piebūves – Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīnikas infekciju bloka projekta ekspertīze un būvuzraudzība”.

2022.gada 26.janvārī iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu:
1) par būves Hipokrāta ielā 2, Rīgā piebūves – Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīnikas infekciju bloka būvdarbu būvuzraudzību – pretendentam SIA “P.M.G.” par pretendenta piedāvāto līguma summu EUR 40 672.00 bez PVN;

2) par būves Hipokrāta ielā 2, Rīgā piebūves – Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas klīnikas infekciju bloka projekta ekspertīzi – pretendentam Pilnsabiedrībai “L4 & MŪSU UZRAUGS” par pretendenta piedāvāto līguma summu EUR 14 521.20 bez PVN.

Pārskata periodā ir veikti būvuzraudzības darbi un ekspertīze.

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloka medicīniskā aprīkojuma iegāde

2022.gada septembrī Veselības ministrijai saskaņošanai iesniegta šādu medicīnisko tehnoloģiju iegāde projekta ietvaros:

 1. Bolusa injektors.
 2. Datortomogrāfijas iekārta.
 3. Ultrasonogrāfijas iekārta ar eho funkciju.
 4. Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta.
 5. MRI saderīgs pacientu ventilators.
 6. Dezinfekcijas iekārta.
 7. Stacionāra rentgena iekārta.
 8. Sildīšanas/atdzesēšanas iekārta.
 9. Ultrasonogrāfijas iekārta.
 10. Augstas klases ultrasonogrāfijas iekārta.

Stacionāra “Gaiļezers” 10.korpusa pārbūve, Reanimācijas nodaļas izveide un Stacionāra “Gaiļezers” ēkas pagraba stāva atjaunošana

2021.gada 8.septembrī tika parakstīts līgums ar Piegādātāju apvienību “BBA, Guliver, AE” par “SIA “RAKUS” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”.

Pārskata periodā ir veikti projektēšanas darbi un uzsākti demontāžas darbi.

 

Informācija atjaunota 05.12.2022.


Projekta ieviešana 2022.gada IV ceturksnī

Ēkas Hipokrāta ielā 4 atjaunošana

2022.gada decembrī ir pabeigta 1. posma 2. kārtas B korpusa – Ķīmijterapijas Dienas stacionāra paplašināšanas būvprojekta izstrāde

2022.gada 18.decembrī tika izsludināts iepirkums “Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas B korpusa – Ķīmijterapijas Dienas stacionāra paplašināšana”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2023.gada 24.janvāris.

2022.gada 20.decembrī pieņemts valdes lēmums par iepirkuma “Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas B korpusa – Ķīmijterapijas Dienas stacionāra paplašināšana” būvuzraudzība” organizēšanu; notiek iepirkuma dokumentācijas izstrāde

Ēkas Hipokrāta ielā 4 būvprojekta ekspertīze 

Iepirkums Nr. RAKUS 2022/39K/ERAF “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu sniegšana” izsludināts 2022.gada 2.maijā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 8.augusts. Saņemti 6 (seši) piedāvājumi, piedāvājumi ir izvērtēti. Ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “LBS-Konsultants” par piedāvāto līgumcenu EUR 32 270.18 bez PVN.

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloka izbūve2022.gada IV ceturksnī tika veikti sūkņu pārcelšanas darbi, uzsākti pāļu liešanas darbi pazemes slimnīcas zonā, kā arī turpinājās būvdarbu izpilde.

Stacionāra “Gaiļezers” 10.korpusa pārbūve, Reanimācijas nodaļas izveide un Stacionāra “Gaiļezers” ēkas pagraba stāva atjaunošana

Pārskata periodā no 2022.gada oktobra līdz 2022.gada decembrim turpinājās projektēšanas darbi un tika pabeigti demontāžas darbi. Ir uzsākta būvmateriālu saskaņošana, kā arī atbilstības deklarāciju pārbaude un telpu plānojumu saskaņošana.

Diagnostiskās radioloģijas nodaļas “Gaiļezers” plūsmu nodalīšanas plāns

2022.gada 16.nobembrī ar SIA “LVS Building” tika noslēgts līgums par šādiem darbiem Radioloģijas centra nodaļā stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, pārbūvei:

– visus nepieciešamos projektēšanas darbus,

– būvdarbus;

– autoruzraudzības darbus.

Līgumcena: EUR 3 296 777.00 bez PVN jeb EUR 3 989 100,17 ar PVN, darbu izpildes termiņš – 2023.gada 30.novembris.

Ir uzsākti izpētes un projektēšanas darbi.

 

Informācija sagatavota 16.02.2023.