Vienotais pieraksts: +371 67000610

2021.gada 9.septembrī starp SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par ERAF projekta “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūru, kas daļēji vai pilnībā saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģijas jomā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta darbības ietvaros tiks veikti SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” D, G un E korpusu atjaunošana 3.-9.stāvam, šo nodaļu funkcionēšanai nepieciešamo inženierkomunikāciju pārbūve, jaunu liftu izbūve un esošo nomaiņa un pielāgošana, stacionāra ēkas B korpusa 1.stāva un 2.stāva atjaunošana, kuru darbība ir saistīta ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu onkoloģijas jomā.

Galvenās projekta darbības:

 1. Būvdarbu projektēšanas darbi;
 2. Ēkas Hipokrāta ielā 4 D,G un E korpusu atjaunošanas un pārbūves darbi;
 3. Ēkas Hipokrāta ielā 4 esošo liftu pārbūve un jaunu liftu izbūve;
 4. Ēkas Hipokrāta ielā 4 A un B korpusu 1.stāva un 2.stāva atjaunošanas un pārbūves darbi;
 5. Ēkas Hipokrāta ielā 4 telpu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
 6. F korpusa datu centra un ģeneratora izbūve;
 7. Būvdarbu autoruzraudzība;
 8. Būvdarbu būvuzraudzība;
 9. Ekspertīzes veikšanas darbi;
 10. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Sasniedzamie projekta rezultāti:

 • atjaunotas ēkā Hipokrāta ielā 4 stacionāra D,G un E korpusu telpas vismaz 15 644.55 m2 platībā;
 • atjaunoti ēkas Hipokrāta ielā 4 iekšējie un izbūvēti fasādes kopā 8 (astoņi) lifti;
 • atjaunotas un ēkas Hipokrāta ielā 4 1.stāva un 2.stāva telpas 2 711.10 m2 platībā;
 • Uzstādītas iekārtas un mēbeles ēkā Hipokrāta ielā 4;
 • Izbūvēts datu centrs un ģenerators ēkas Hipokrāta ielā 4 F korpusā.

Projekta darbības plānots īstenot 29 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža.

Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 27 659 574.00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attistības fonda atbalsta apjoms – 23 510 637.90 euro.

Informācija sagatavota 24.09.2021.