Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2022.gada I ceturksnī

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi:

2022.gada 28.februārī tika pieņemts valdes lēmums Nr. V1/01-01/22/80 par līguma slēgšanu ar SIA “SESTAIS STILS”, līguma cena EUR 1 296 300.00 bez PVN (EUR 1 568 523.00 ar PVN) ).

1.posms: izstrādāt būvniecības realizācijai nepieciešamos dokumentus projekta “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība” (Nr.9.3.2.0/21/I/001) aktivitāšu īstenošanai (1.-3.kārta):

  • kārta: E, G un D korpusu atjaunošana, 3.-9.stāvs;
  • kārta: B korpusa – Ķīmijterapijas Dienas stacionāra paplašināšana;
  • kārta: Stacionāra G korpuss (lifti);

2.posms: izstrādāt secīgo būvniecības darbu dokumentāciju (4.-7.kārta):

  • kārta: A, B, V korpuss 1.-2.stāvs (Ambulatorā daļa);
  • kārta: Jumta atjaunošana un aprīkošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatu plākšņu tīrīšana un atjaunošana, kā arī lietus kanalizācijas atjaunošana un pārbūve;
  • kārta: K korpusa remonts.
  • kārta: Pagrabstāva pārbūve un remonts

Būvprojekta ekspertīze:

2022.gada 24.martā tika pieņemts valdes lēmums Nr. V1/01-01/22/119 par iepirkuma „Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu sniegšana” organizēšanu.

Iepirkuma II daļa – Būvniecības ieceres dokumentācijas “Ēkas Hipokrāta ielā 4, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve” ekspertīze līdz EUR 47 484,71 bez PVN (EUR 57 456,50 ar PVN).

 

Informācija ievietota 09.05.2022.