Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts Nr.4.2.1.2/18/I/058 – Projekta kopsavilkums

2019.gada 31.oktobrī starp SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/058 “Stacionāra „Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Biķernieki” ēkā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros stacionāra “Biķernieki” ēkā tiks realizētas šādas darbības:

• Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana

• Būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

• Ēkas iekšējās apdares darbi

Projekta darbību īstenošanas rezultātā būs veikti siltināšanas darbi, ieejas mezglu atjaunošana, apkures sistēmas regulācija un balansēšana un ventilācijas sistēmas ierīkošana, samazinot siltumenerģijas patēriņu.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 146 182,12 euro, tā realizācijai ir pieejams Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 2 550 000 euro, valsts budžeta finansējums līdz 450 000 euro. Projektā kā neattiecināmās izmaksas tiks ieguldīti SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” saimnieciskās darbības līdzekļi 146 182,12 euro.

Projekta darbības plānots īstenot 37 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža.