Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana līdz 2020.gada 31.martam

ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/058 „Stacionāra „Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros līdz 2020.gada 31.martam tika īstenotas šādas darbības:

2019.gada 13.jūnijā tika pieņemts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes lēmums Nr.V1/01-01/19/287 “Par iepirkuma organizēšanu. Iepirkuma priekšmets: „Stacionāra „Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde”.

2019.gada 2.augustā tika izsludināts iepirkums Nr.RAKUS 2019/60K, piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts 2019.gada 5.septembris. Iepirkuma rezultātā tika saņemti astoņu pretendentu piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „BM-projekts”, līguma cena 37 600 EUR bez PVN (45 496 EUR ar PVN).

2019.gada 28.oktobrī noslēgts līgums Nr.B4-2019/517 „Par stacionāra „Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošanu – vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādi un autoruzraudzību”. Līguma izpildes termiņš – 2020.gada 28.maijs.


Projekta ieviešana līdz 2020.gada II ceturksnim

Ņemot vērā, ka uz laiku no 16.marta publiskiem apmeklējumiem ticis slēgts stacionārs “Biķernieki”, lai novērstu COVID-19 izplatības draudus, uz laiku no 16.marta līdz 11.maijam, kad saskaņots stacionāra apmeklējums, izveidojies pārtraukums projektētāja SIA “BM-projekts” projektēšanas darbu izpildē.

Attiecīgi par šo konkrēto laiku pagarināts Līguma izpildes termiņš, par ko noslēgta Vienošanās ar projektētāju, kā Līguma izpildes termiņu nosakot 24.jūliju.

22.maijā projektētājs iesniedzis projekta dokumentāciju – Apliecinājuma karti fasādes atjaunošanai, inženiertīklu (apkure/ vēdināšana, gaisa dzesēšana) pārbūves apliecinājuma karti un būvkonstrukciju risinājumus vietām, kura ar maģistrāliem vēdināšanas cauruļvadiem paredzēts šķērsot sienas un pārsegumus.

Būvprojekts – Apliecinājuma karte inženiertīklu pārbūvei iesniegta Būvniecības Informācijas Sistēmā un pēc dokumentu noformēšanas un abpusējas (Projektētājs /Izpildītājs) dokumenti tiks iesniegti Rīgas pilsētas būvvaldei akceptam.

01.– 05. jūnijs izsludināta cenu aptauja būvkonstrukciju daļas ekspertīzei, kuras rezultātā saņemti 3 piedāvājumi. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu – SIA “Inspecta Latvia”. Tiek gatavots Līgums darbu izpildei.

Līgumu plānots parakstīt līdz 10.jūlijam un secīgi nodot ekspertam darbam projekta dokumentācijas būvkonstrukciju daļu, kur saskaņā ar līgumu, ekspertīze veicama 5 darba dienu laikā.

Fasāžu apliecinājuma karti plānots iesniegt BIS sistēmā būvvaldē līdz 15.jūlijam un būvkonstrukciju daļu pēc tās ekspertīzes.


Projekta ieviešana līdz 2020.gada III ceturksnī

Laika posmā no 2020.gada 13.jūlija līdz 28.jūlijam SIA “Inspecta Latvia” veica projekta būvkonstrukciju daļas ekspertīzi.

Fasāžu siltinājuma apliecinājuma karte, inženieru sistēmu apliecinājuma karte un projekta dokumentācija saskaņota Rīgas Pilsētas būvvaldē un saņemts ieceres akcepts 2020.gada 30.jūlijā. Līgums par projektēšanas darbiem uzskatāms par izpildītu.

2020.gada 3.ceturksnī ir sagatavots būvdarbu tehniskais uzdevums un darbu izpildes kalendārais grafiks. Būvdarbu izpildes termiņš tiek plānots – 14 mēneši, tajā skaitā, paredzami 2 mēneši visu izbūvēto inženiersistēmu, kas nodrošina ēkas klimatu, ieregulēšanai.

2020.gada 8.septembrī pieņemts SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes lēmums Par iepirkuma organizēšanu. Iepirkuma priekšmets “Stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – būvdarbi”.
2020.gada 24.septembrī plānotais iepirkums izskatīts un apstiprināts SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padomē. 2020.gada 7.oktobrī notika kapitāldaļu turētāju sanāksme par iepirkuma “Stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – būvdarbi” apstiprināšanu.


Projekta ieviešana līdz 2020.gada IV ceturksnī

2020.gada 6.novembrī izsludināts iepirkums “Stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – būvdarbu būvuzraudzība”, piedāvājumu iesniegšanas dienā 2020.gada 17.novembrī saņemti piecu pretendentu piedāvājumi. Lēmums par uzvarētāju tiks pieņemts vienlaicīgi ar lēmumu par būvdarbu veicēju.

2020.gada 12.novembrī izsludināts iepirkums “Stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – būvdarbi”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts 2021.gada 2.februāris.