Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stratēģija

Misija, vīzija, vērtības un stratēģiskie mērķi

Mūsu misija
Sniegt augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošināt zinātnisko darbību, kā arī esošā un topošā ārstniecības personāla izglītošanu.

Mūsu vīzija
Vadošā slimnīca Latvijas veselības aprūpes sistēmā, kas nodrošina pacientiem visaptverošu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, orientējoties uz augstākajiem uz pierādījumiem balstītās medicīnas standartiem.

Vīzija paredz, ka:

• Klientu un pacientu apmierinātība būs svarīgs slimnīcas darbības kvalitātesrādītājs;
• Darbinieks būs slimnīcas galvenā vērtība. Nozīmīgākais procesu un rezultātavirzītājspēks būs profesionāla un uz sadarbību vērsta komanda;
• Slimnīcas infrastruktūra un vide būs droša, ērta un cilvēku vajadzībām piemērota,atbilstoši Baltijas valstu labākajai darba praksei;
• Savstarpējā saskarsme būs uz vērtībām balstīta, komunikācija atvērta, vienkārša unviegli saprotama;
• Slimnīcas korporatīvās pārvaldības struktūra būs skaidra un saprotama, nodrošinot mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, slimnīcas vērtības saglabāšanu un
vairošanu;
• Slimnīca būs atpazīstama ar savu zīmolu Latvijā un Baltijas valstīs;
• valsts nozīmes specializētajos centros un klīnikās tiks nodrošināti augstākā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī izstrādātas specifiskas ārstēšanas un aprūpes metodes, rekomendējot to izmantošanu valsts mērogā;
• Slimnīcā tiks nodrošināta nepārtraukta un pēctecīga darbinieku profesionālā tālākizglītība, medicīnas studentu un rezidentu apmācība.

Mūsu vērtības:

SADARBĪBA – mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem un pacientiem, sabiedrību un darbiniekiem. Mums rūp cilvēku labsajūta. Mēs pastāvīgi pilnveidojam savus pakalpojumus, lai tie būtu mūsdienīgi un ērti. Sadarbība balstīta uz savstarpēju uzticēšanos, solījumu pildīšanu un atklātību vienam pret otru. Mēs veidojam vienkāršu, ērtu un visiem cilvēkiem saprotamu komunikāciju. Piedāvājot savus pakalpojumus, mēs domājam kā klients un pacients.

PROFESIONALITĀTE – mēs esam eksperti savās jomās, nemitīgi attīstām savu kompetenci un dalāmies savās zināšanās. Ikviens no mums ir svarīgs kopējā rezultāta sasniegšanai. Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu. Līderība vadībā un viedums ir mūsu izcilības garants.

ATVĒRTĪBA – mēs esam atvērti cilvēku interešu nodrošināšanai. Mūsu pieņemtie lēmumiun procesi ir caurskatāmi un saprotami. Mēs dinamiski maināmies un pielāgojam savas darbības cilvēku vajadzībām. Mēs risinām problēmas un skaidrojam tās sabiedrībai.

Slimnīcas stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.