Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stratēģija

Misija, vīzija, vērtības un stratēģiskie mērķi

Mūsu misija
Sniegt augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošināt zinātnisko darbību, kā arī esošā un topošā ārstniecības personāla izglītošanu.

Mūsu vīzija
Apvienojot pieredzi, kļūt par līderiem Latvijas medicīnas aprūpes sistēmā, tādējādi nodrošinot uz pierādījumiem un inovācijām balstītu izcilību pacientu ārstēšanā un aprūpē, kā arī pētniecības un mūžizglītības nodrošināšanā.

Slimnīca nākotnē
Iepriekšējā stratēģijas periodā mēs uzsākām vērienīgas pārmaiņas, kas turpināsies arī šajā periodā. Mēs vēlamies attīstīt slimnīcu par tādu vietu, kurā ik katrs pacients saņem tam nepieciešamos ārstniecības un aprūpes pakalpojumus, klienti saņem visas nepieciešamās atbildes uz jautājumiem, darbinieki jūtas novērtēti un strādā vidē, kas ļauj kvalitatīvi strādāt, gan arī veicina profesionālo izaugsmi un zinātniskos pētījumus.
Šis stratēģijas periods iezīmējas ar būtisku progresu dažādās jomās – virzība uz Latvijas Vēža centra akreditāciju, plānotā ārstniecības, aprūpes un atbalsta procesu digitālo transformāciju un jaunu informācijas sistēmu ieviešana, Slimnīcas pakalpojumu koncentrēšana Hipokrāta ielas teritorijā un daudzi citi būtiski notikumi.

Lai plānotais būtu iespējams, mēs esam noteikuši skaidras prioritātes katrā darbības jomā, salāgojuši šīs prioritātes ar galvenajiem resursu turētājiem, un izstrādājuši mērķus, kurus vēlamies sasniegt. Mēs vēlamies, lai slimnīca spēj nodrošināt savu attīstību tā, lai ar savu darbību tā spētu ģenerēt ienākumus, kurus tā varētu investēt tālākā attīstībā. Mēs ticam, ka, kopīgi strādājot vienā virzienā, mēs spēsim šo īstenot!

Mūsu vērtības:

SADARBĪBA – mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem un pacientiem, sabiedrību un darbiniekiem. Mums rūp cilvēku labsajūta. Mēs pastāvīgi pilnveidojam savus pakalpojumus, lai tie būtu mūsdienīgi un ērti. Sadarbība balstīta uz savstarpēju uzticēšanos, solījumu pildīšanu un atklātību vienam pret otru. Mēs veidojam vienkāršu, ērtu un visiem cilvēkiem saprotamu komunikāciju. Piedāvājot savus pakalpojumus, mēs domājam kā klients un pacients.

PROFESIONALITĀTE – mēs esam eksperti savās jomās, nemitīgi attīstām savu kompetenci un dalāmies savās zināšanās. Ikviens no mums ir svarīgs kopējā rezultāta sasniegšanai. Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu. Līderība vadībā un viedums ir mūsu izcilības garants.

ATVĒRTĪBA – mēs esam atvērti cilvēku interešu nodrošināšanai. Mūsu pieņemtie lēmumi un procesi ir caurskatāmi un saprotami. Mēs dinamiski maināmies un pielāgojam savas darbības cilvēku vajadzībām. Mēs risinām problēmas un skaidrojam tās sabiedrībai.

Slimnīcas vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2023. – 2028. gadam