Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2023.gada I ceturksnī

Pārskata periodā no 2023.janvāra līdz 2023.gada martam tika pabeigts darbs pie paraugpalātas izbūves, turpinājās būvmateriālu saskaņošana, kā arī atbilstības deklarāciju pārbaude un telpu plānojumu saskaņošana.

Papildu, uzsāktas sarunas un dokumentācijas izstrāde par līguma darbu izpildes termiņa un izmaksu izmaiņām.


Projekta ieviešana 2023.gada II ceturksnī

2023.gada II ceturksnī tika saņemts darbu izpildītāja piegādātāju apvienības “BBA, Guliver, AE” paziņojums par būvdarbu izmaksu un izpildes termiņa izmaiņām ģeopolitiskās situācijas dēļ, izstrādātas detalizētas tāmes un pamatojošā dokumentācija izmaksu izmaiņām, kas tika nodotas sertificētam ekspertam izvērtēšanai.

2023.gada jūnijā saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras konceptuāls atbalsts izmaksu izmaiņām, kā arī pieņemts SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitāte slimnīca” valdes lēmums par grozījumu veikšanā līgumā ar darbu izpildītāju par līguma cenas izmaiņām un darbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2024.gada septembrim. jautājums izskatīts arī padomē.

Papildu, piegādātāju apvienība “BBA, Guliver, AE” betonēja šahtas un veica atlikušos demontāžas darbu stacionāra “Gaiļezers” 10. korpusā.


Projekta ieviešana 2023.gada III ceturksnī

2023.gada 13.jūlijā Ministru kabinetā tika izskatīti un akceptēti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi “Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē””. Pamatojoties uz minēto Ministru kabineta grozījumiem, 2023.gada 24.jūlijā tika noslēgta vienošanās ar piegādātāju apvienību „BBA, Guliver, AE”, palielinot līguma summu līdz EUR 46 870 896,30 un pagarinot darbu izpildes termiņu līdz 2024.gada 20.septembrim.

Objektā tiek izbūvētas inženierkomunikācijas, medicīnas gāzu sistēma. Ir izbūvēta un saskaņota paraugpalāta. Norisinās vispārceltnieciskie darbi – grīdu betonēšana, starpsienu izbūve, uzsākta lifta šahtas pamatu izbūve.


Projekta ieviešana 2023.gada IV ceturksnī

Stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu atjaunošana 9.korpusā turpinājās atbilstoši apstiprinātajam darbu izpildes grafikam. Objektā tika izbūvētas inženierkomunikācijas, medicīnas gāzu sistēma, turpinās vispārceltnieciskie darbi.

ERAF projekta īstenošanas termiņā līdz 2023.gada 31.decembrim ir apgūti līdzekļi plānotajā apjomā. Lai nodrošinātu projekta mērķu un rādītāju sasniegšanu, kā arī projekta funkcionalitāti, projekts tiks posmots, atbilstoši EK slēgšanas vadlīniju 6. sadaļai “divu periodu projekts”, paredzot, atsevišķu darbību pārcelšanu un finansēšanu ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ietvaros.

 

Informācija atjaunota 13.03.2024.