Vienotais pieraksts: +371 67000610

 

Projekta ieviešana 2021. gada I ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2021.gada I ceturksnī turpinājās iepirkums ID RAKUS 2020/102K/ERAF “SIA “RAKUS” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 2021.gada 27.janvārī saņemti piecu pretendentu piedāvājumi, veikta to izvērtēšana:

Piegādātāju apvienība “BBA, Guliver, AE” – 27 680 728.12 EUR

SIA “NEWCOM Construction” – 27 766 487.63 EUR

Pilnsabiedrība “SBSC” – 29 458 150.99 EUR

Pilnsabiedrība “RERE MEISTARI 1” – 29 901 256.02 EUR

SIA “Arčers” – 29 995 727.17 EUR

Lēmumu par uzvarētāju plānots pieņemt 2021.gada aprīlī.

 

Informācija ievietota 15.04.2021.


Projekta ieviešana 2021. gada II ceturksnī

Būvdarbi:

Iepirkuma Nr. RAKUS 2020/102K/ERAF “SIA “RAKUS” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)” komisija 2021.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu Piegādātāju apvienību “BBA, Guliver, AE”.

2021. gada 5. maijā Iepirkumu uzraudzības birojā tika saņemta pretendenta SIA “NewCom Construction” sūdzība, sūdzības izskatīšanas termiņš noteikts 2021. gada 31. maijs. 2021. gada 19. jūnijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tika publicēts lēmums “atļaut slēgt līgumu”.

2021. gada 3. jūlijā tika saņemta vēstule no Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama par to, ka SIA “NEWCOM CONTRUCTION” ir iesniegusi pieteikumu tiesā, kurā lūdz tiesu atcelt IUB lēmumu par atļauju slēgt līgumu un piemērot administratīvajā lietā pagaidu aizsardzību – neveikt nekādas tālākas darbības, kas saistītas ar iepirkuma līguma noslēgšanu.

2021. gada 12. jūlijā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir sniegusi Tiesai rakstveida paskaidrojumu par pagaidu aizsardzību, pievienojot administratīvās lietas materiālus, kuriem ir nozīme lūguma izlemšanā. Lēmums saistībā ar lūgumu par pagaidu aizsardzību tiks parakstīts un būs pieejams Tiesu informācijas sistēmā 2021. gada 23. jūlijā.

Būvdarbu būvuzraudzība:

2021. gada 23. martā pieņemts valdes lēmums par Būvprojektu izstrādes uzraudzības, Būvprojektu ekspertīzes un būvdarbu būvuzraudzības iepirkuma veikšanu.

2021. gada 17. jūnijā izsludināts iepirkums Nr.RAKUS 2021/38K/ERAF “Stacionāra “Gaiļezers” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nod. un koplietošanas telpu atjaunošanas un pārbūves, kā arī liftu nomaiņas un izbūves būvuzr. (būvproj. uzr., ekspertīze, būvd. uzr.)”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 16. augusts.

Informācija ievietota: 02.08.2021.


Projekta ieviešana 2021.gada III ceturksnī

Būvdarbi:

2021.gada 8.septembrī tika parakstīts līgums ar Piegādātāju apvienību “BBA, Guliver, AE” par “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošanu un pārbūvi, kā arī liftu nomaiņu un izbūvi (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”.

Veicamie projektēšanas, atjaunošanas un pārbūves darbi stacionārā “Gaiļezers”:

  • posms – 9.korpusa atjaunošana 3.-11.stāvs (ietverot nepieciešamās inženierkomunikācijas arī citos ēkas stāvos, kas saistītas ar atjaunoto telpu darbību), tai skaitā arī konkrētā korpusa balkonu un lodžiju atjaunošana (balkoni arī 2.stāvā) un evakuācijas kāpņu telpas;
  • posms – 10.korpusa pārbūve – 2.stāvs, kopējā būvapjoma izveidošana un fasāde visam korpusam, lifta izbūve un kāpņu telpas atjaunošana, izņemot pirmā stāva pārbūvi Reanimācijas nodaļas izveidošanai;
  • posms – jaunu fasādes liftu izbūve 9.korpusā;
  • posms – stacionāra ēkas tehnisko liftu nomaiņa 1.korpusā un 9.korpusā;
  • posms – 10.korpusa pārbūve – 1.stāvs (telpu pielāgošana Reanimācijas nodaļas izveidošanai);
  • posms – stacionāra ēkas 1.stāva un 2.stāva atjaunošana (gan 1.korpusā, gan 9.korpusā) un 5.korpusa daļas pārbūve jaunā ieejas mezgla izveidošanai, kā arī pacientu uzgaidīšanas zonas paplašināšana, pārbūvējot ventilācijas kameru pārsegumu un veicot labiekārtojuma darbus;
  • posms – stacionāra ēkas jumta atjaunošana”;
  • posms – stacionāra ēkas pagraba stāva atjaunošana.

Līgumā darbu izpildes termiņš noteikts 20 mēneši.

Būvdarbu būvuzraudzība:

Iepirkuma Nr.RAKUS 2021/38K/ERAF “Stacionāra “Gaiļezers” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošanas un pārbūves, kā arī liftu nomaiņas un izbūves būvuzraudzība” piedāvājumu iesniegšanas termiņā saņemti divu pretendentu piedāvājumi:

1) “Firma L4” SIA (Pilnsabiedrība) “MŪSU UZRAUGS” SIA – EIRO 295 495.50

2) “P.M.G.” SIA – EIRO 209 575.41

Ir uzsākta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

Informācija ievietota 29.10.2021.


Projekta ieviešana 2021.gada IV ceturksnī

2021.gada 27.oktobrī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt līgumu pilnsabiedrībai L4 & MŪSU UZRAUGS” par pretendenta piedāvāto līguma summu EUR 295 495.50 bez PVN.

2021.gada 4.novembrī Iepirkumu uzraudzības birojā tika saņemta pretendenta SIA “P.M.G.” sūdzība. Pēc sūdzības izskatīšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs 2021.gada 9.decembrī pieņēma lēmumu – “Atļaut slēgt līgumu”.

2021.gada 13.decembrī SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un  pilnsabiedrība “L4 & MŪSU UZRAUGS” noslēdza līgumu par stacionāra “Gaiļezers” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošanas un pārbūves, kā arī liftu nomaiņas un izbūves būvuzraudzību (Būvprojektu izstrādes uzraudzību, Būvprojektu ekspertīzi un būvdarbu būvuzraudzību).

Informācija ievietota 04.01.2022.