Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2020.gada I ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2020.gada I ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2020.gada I ceturksnī stacionāra „Gaiļezers” 1.korpusā turpinājās būvdarbi. Līdz 2020.gada 2.martam, atbilstoši līguma nosacījumiem, izpildīti 50% no kopējiem darbiem. Plānots, ka līdz 2020.gada 16.maijam būs pabeigti 75% no būvdarbiem, bet kvalitatīvi jāpabeidz un pilnībā lietošanai gatavas un kvalitatīvi atjaunotas telpas un inženiertīkli jānodod līdz 2020.gada 25.jūlijam.

2020.gada 23.janvārī projekta darbības „Ambulatoro ķirurģisko pakalpojumu centra izveide” ietvaros izsludināts iepirkums Nr.RAKUS 2019/125K/ERAF „Būvprojekta izmaiņu veikšana un autoruzraudzības pakalpojumi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 15.aprīlis.


Projekta ieviešana 2020.gada II ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2020.gada II ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2020.gada II ceturksnī stacionāra „Gaiļezers” 1.korpusā turpinājās būvdarbi. Līdz 2020.gada 30.jūnijam izpildīti 75% no kopējiem darbiem.

2020.gada aprīlī būvdarbu veicējs SIA “Newcom Construction” informēja SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, ka neraugoties uz to, ka visi pasūtījumi tika veikti atbilstoši saskaņotajam darbu grafikam, Covid-19 ieviesto ierobežojumu dēļ kavēsies izgatavošana un piegāde vairākās pozīcijās. Ņemot vērā minēto, ir pieņemts lēmums būvdarbu izpildes termiņu pagarināt līdz 2020.gada 16.oktobrim.

2020.gada 23.janvārī projekta darbības „Ambulatoro ķirurģisko pakalpojumu centra izveide” ietvaros izsludināts iepirkums Nr.RAKUS 2019/125K/ERAF „Būvprojekta izmaiņu veikšana un autoruzraudzības pakalpojumi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 2020.gada 15.aprīlī netika saņemts neviens piedāvājums.

2020.gada 19.maijā Ministru kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai, kā rezultātā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 9.korpusa atjaunošanai tiks pārdalīts finansējums.

ERAF projekta darbību “Ambulatoro ķirurģisko pakalpojumu centra izveide” plānots realizēt stacionāra “Gaiļezers” 10.korpusā, kas teritoriāli ir saistīts ar stacionāra “Gaiļezers” 9.korpusu, līdz ar to tiek izvērtēta iespēja veikt kopīgu atjaunošanas darbu iepirkumu. Līdz lēmuma pieņemšanai netiks izsludināts atkārtots atsevišķs iepirkums.


Projekta ieviešana 2020.gada III ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2020.gada III ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2020.gada III ceturksnī stacionāra „Gaiļezers” 1.korpusā tika pabeigti būvdarbi. Rīgas pilsētas būvvalde 2020.gada 25.septembrī ir sniegusi pozitīvu atzinumu par izpildītajiem būvdarbiem.

2020.gada 30.jūlijā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valde pieņēma lēmumu “Par iepirkuma organizēšanu. Iepirkuma priekšmets “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”.

2020.gada 24.augustā iepirkums tika saskaņots padomē, bet 2020.gada 4.septembrī apstiprināts valsts kapitāldaļu turētāju sanāksmē.

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums par stacionāra “Gaiļezers” 9.korpusa un 10.korpusa atjaunošanu – projektēšanu, pārbūvi un autoruzraudzību.


Projekta ieviešana 2020.gada IV ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2020.gada IV ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2020.gada 16.oktobrī SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valde un SIA “Newcom Construction” parakstīja stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa atjaunošanas darbu pieņemšanas – nodošanas gala aktu.

2020.gada 13.oktobrī elektronisko iepirkumu sistēmā tika publicēts iepirkums ID RAKUS 2020/102K/ERAF “SIA “RAKUS” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts 2021.gada 27.janvāris.

Veicamie projektēšanas, atjaunošanas un pārbūves darbi 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas:

  1. Stacionāra “Gaiļezers” 9.korpusa telpu vienkāršotā atjaunošana no 3.-12.stāvam.
  2. Esošo liftu nomaiņa un jaunu liftu izbūve.
  3. Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa un 9.korpusa 1.stāva un 2.stāva vienkāršotā atjaunošana.
  4. Stacionāra “Gaiļezers” 1.un 9.korpusa pagraba stāva telpu atjaunošana/pārbūve.
  5. Stacionāra “Gaiļezers” 10.korpusa pārbūve.
  6. Teritorijas labiekārtošana, ārējo inženiertīklu atjaunošana/nomaiņa, jumta un balkonu vienkāršotā atjaunošana.