Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2018.gada I ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2018.gada I ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

Turpinās uzsāktie stacionāra „Gaiļezers” liftu nomaiņas darbi. Ir pabeigta pasažieru liftu jauno durvju aiļu izzāģēšana un pastiprināšana, liftu pirmsmontāžas sagatavošanas darbi, liftu demontāža, montāžas platformu izbūve, kā arī pacientu liftu sagatavošanas darbi.

2018.gada 31.janvārī tika izsludināts iepirkums „Stacionāra „Gaiļezers” 1.korpusa telpu un inženierkomunikāciju atjaunošana (projektēšana un būvdarbu veikšana)”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 2018.gada 5.aprīlis.

Tomēr, 2018.gada 7.martā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu. Pēc grozījumu veikšanas iepirkuma dokumentācijā, tas tiks izsludināts atkārtoti.

2018.gada 20.februārī tika pieņemts valdes lēmums „Par iepirkuma organizēšanu. Iepirkuma priekšmets „Ambulatorās daļas pārbūve (2.kārta)”.

Plānotais iepirkums saskaņots Veselības ministrijā, uzsākts darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas.


Projekta ieviešana 2018.gada II ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2018.gada II ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

Turpinās uzsāktie stacionāra „Gaiļezers” liftu nomaiņas darbi. Ir pabeigti četru liftu šahtu pārbūves darbi, mašīntelpu kosmētiskais remonts, uzstādītas tērauda balsta konstrukcijas mašīntelpās, pabeigti hidroizolēšanas darbi liftu šahtu bedrēs. Pabeigti vairāk kā 80% no sienu apmešanas darbiem. Pabeigta četru liftu mehāniskās daļas montāža. Turpinās durvju aiļu apdares darbi.

2018.gada 13.aprīlī Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tik atkārtoti izsludināts atklāts konkurss „Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošana (projektēšana un būvdarbu veikšana)”.

2018.gada 28.maijā notika piedāvājumu atvēršana. Tiek veikta saņemtās dokumentācijas izvērtēšana lēmuma pieņemšanai par iepirkuma uzvarētāju.

2018.gada II ceturksnī projekta darbības „Ambulatorās daļas pārbūves 2.kārta” ietvaros notiek darbs pie esošās situācijas izvērtēšanas, kā arī detalizēta ambulatorās daļas pārbūves plāna izstrādes.


Projekta ieviešana 2018.gada III ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2018.gada III ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

Pabeigti stacionāra „Gaiļezers” četru liftu nomaiņas darbi. 2018.gada 27.augustā saņemts Rīgas Pilsētas būvvaldes akts par būvobjekta „Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu liftu šahtu renovācija/atjaunošana”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5., 6., 7., 8. kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.

2018.gada septembrī uzsākti stacionāra „Gaiļezers” liftu nomaiņas 2.kārtas būvdarbi.

2018.gada augustā pieņemts lēmums par iepirkuma Nr. RAKUS 2018/22K „Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošana (projektēšana un būvdarbu veikšana)” uzvarētāju: pretendents, ar kuru plānots slēgt līgumu SIA „NEWCOM Construction” ar līgumcenu EUR 10 920 108,48.

2018.gada 30.augustā Iepirkumu uzraudzības birojā saņemta pilnsabiedrības „LNK Industries Group” sūdzība par iepirkumu Nr. RAKUS 2018/22K. Sūdzības izskatīšanas termiņš noteikts 2018.gada 28.septembris.

2018.gada III ceturksnī projekta darbības „Ambulatorās daļas pārbūves 2.kārta” ietvaros tiek izvērtēta plānoto pasākumu realizācijas aktualitāte un to ietekme uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” noteiktajiem finanšu rādītājiem.


Projekta ieviešana 2018.gada IV ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2018.gada IV ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2018.gada decembrī pabeigta stacionāra „Gaiļezers” 2. kārtas četru liftu montāža, tiek veikti apdares darbi. Darbu pabeigšana plānota līdz 2019.gada janvāra beigām.

2018.gada decembrī saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums: atļaut pasūtītājam – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” – slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā „Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošana (projektēšana un būvdarbu veikšana)” noteikto uzvarētāju un atstāt spēkā iepirkuma komisijas lēmumu par Konkursa rezultātiem.

2018.gada IV ceturksnī projekta darbības „Ambulatorās daļas pārbūves 2.kārta” ietvaros tiek izvērtēta plānoto pasākumu realizācijas aktualitāte un to ietekme uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” noteiktajiem finanšu rādītājiem.