Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izsludināta Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2020/01 TNI

REZULTĀTU PAZIŅOJUMS

Par nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 001 daļu nomas tiesību rakstiskās izsoles Id.Nr. RAKUS-2020/01tni uzvarētāju tiek atzīta SIA Kafe Serviss, reģ.Nr. 40003419037 ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 10621,52 (desmit tūkstoši seši simti divdesmit viens euro, 52 centi) bez PVN par nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 001 daļu ar kopējo platību 30,5 (trīsdesmit komats pieci) kvadrātmetri, kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.


Izsludināta Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2020/01 TNI

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, atbilstoši Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2020/01TNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 – “Nomas objekta – Iznomājamo telpu daļu uzskaitījums un izvietojums” (turpmāk tekstā – Nomas objekts),

kur noteiktais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir pārtikas tirdzniecības automātu izvietošana paredzētajās nedzīvojamo telpu daļās.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā Izsoles.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2021.gada 4.janvāra plkst.15.30 iepriekš piesakoties pie V.Makuševas pa tālruni: +371 26863096.

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2021.gada 5.janvārī, plkst.10.00.

Izsole notiks 2021.gada 5.janvārī, plkst.12.00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 115.telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252.


Nolikums

Pieteikums izsolei

Finanšu piedāvājums

Līguma projekts