Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Nedzīvojamo telpu (telpu daļu) hipokrāta ielā 2, Rīgā nomas tiesību rakstiskas izsoles, Id.Nr. RAKUS-2021/01TNI

Par nedzīvojamo telpu (telpu daļu) Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 nomas tiesību rakstiskās izsoles Id.Nr. RAKUS-2021/01tni uzvarētāju tiek atzīti:

  1. Rinats Husainovs, ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 41,28 (četrdesmit viens euro, 28 centi) bez PVN par nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 ar kopējo platību 12,9 (divpadsmit komats deviņi) kvadrātmetri un
  2. SIA Turaidas pils, reģ.Nr. 40003531473, ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 63,00 (sešdesmit euro, 00 centi) bez PVN par nedzīvojamās telpas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008 daļu ar kopējo platību 20 (divdesmit) kvadrātmetri, kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu (telpas daļu) Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1079, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 008, atbilstoši Nedzīvojamās telpas (telpas daļas) nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2021/01TNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 – “Nomas objekta – Iznomājamās telpas apraksts un izvietojums telpu plānojumā” (turpmāk tekstā – Nomas objekts),

kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir apavu remontdarbnīca un/vai cita Iznomātāja sniegto pakalpojumu nekonkurējošu ar veselības aprūpi saistītu pakalpojumu sniegšana vai preču tirdzniecība. Nomas objektu nav paredzēts iznomāt jebkāda veida farmācijas produkcijas (zāļu, uztura bagātinātāju, uztura piedevu produkcijas), kā arī ikdienas apģērba (t.sk., un ne tikai virsdrēbju, apakšveļas, halātu un tml.) produkcijas, galantērijas, bižutērijas precēm pielīdzināmas produkcijas tirdzniecībai.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapas sadaļā Izsoles.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2021.gada 5.februārim plkst.15.30, iepriekš piesakoties pie R.Ošenieka pa tālruni: +371 25425252..

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2021.gada 8.februārī, plkst.10.00.

Izsole notiks 2021.gada 8.februārī plkst.12:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 115. telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252

  1. Iznomājamo telpu plāns
  2. Līguma projekts
  3. Nolikums
  4. Telpu apraksts
  5. Pieteikums izsolei