Vienotais pieraksts: +371 67000610

www.tblatvia.com

PVO Sadarbības centrs ietilpst Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Metodiskās vadības, uzraudzības un analīzes nodaļas sastāvā.

Kopš 2018.gada PVO Sadarbības centra tehniski – organizatorisko darbību nodrošina nevalstiskā organizācija Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrība.


Pasaules Veselības Organizācijas sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes (MR-TB) ārstēšanas pētniecībā un izglītībā (PVO Sadarbības centrs)

Vēsture

Sākotnējais projekts par PVO Sadarbības centra izveidi Latvijā sākts 1999.gadā ar CDC (Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, ASV) un USAID (United States Agency for International Development) atbalstu. Projekta uzdevumi bija attīstīt tuberkulozes (TB) programmas kapacitāti, stiprināt cilvēkresursus, kā arī uzlabot MR-TB ārstēšanas un uzraudzības kvalitāti. Projekta ietvaros tika izstrādāts biznesa plāns, veiktas personāla apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, izstrādātas mācību programmas, kā arī veidota starptautiskā sadarbība.

2012. gadā metodiskās vadības, uzraudzības un analīzes nodaļas sastāvā tika iekļauts PVO sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.

PVO Sadarbības centrs oficiāli atzīts un uzsācis darbību Latvijā 2004.gadā. Atkārtoti PVO Sadarbības centrs pārreģistrēts trīs reizes – 2009.gadā, 2013.gadā un 2017.gadā uz turpmākajiem četriem gadiem, nākamā pārreģistrācija plānota 2021.gadā.

2015.gadā centrs saņēma PVO Eiropas Reģiona atzinības rakstu par ilgtermiņa ieguldījumu MR-TB apkarošanā.

Centra darbība

PVO Sadarbības centrs realizē savu darbību, organizējot starptautiskās apmācības speciālistiem no valstīm ar augstu MR-TB saslimstības līmeni, nodrošinot arī praktiskās apmācības RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centrā. PVO Sadarbības centra ekspertiem tiek organizētas konsultatīvās vizītes uz valstīm ar augstu MR-TB saslimstību ar mērķi uzlabot un konsultēt TB programmu ieviešanu, kā arī veikt apmācības. PVO Sadarbības centrs veic arī Latvijas speciālistu (ārstu, medicīnas māsu) apmācības un organizē kursus, seminārus un konferences zāļu rezistentas TB ārstēšanas jautājumos.

Izglītības kvalitātes nodrošināšanai regulāri tiek pilnveidotas esošās un izstrādātas jaunas mācību programmas, tiek veicināta speciālistu pieredzes apmaiņa un pētniecības projektu ieviešanu, kā arī tiek strādāts pie projektiem, kas vērsti uz TB programmas komponentu stiprināšanu un attīstību.

PVO Sadarbības centra organizētajās starptautiskajās apmācībās kopš 2004.gada ir piedalījušies vairāk kā 3000 kursu dalībnieki no 60 pasaules valstīm.