Vienotais pieraksts: +371 67000610

1. Pacientu uzņemšana stacionārā
1.1. Pacientu stacionārā uzņem ar pneimonologa, ģimenes ārsta nosūtījumu un pārvedot no citiem stacionāriem pēc pneimonologa konsultācijas, kā arī no pārvedot no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas.
1.2. Pacients, reģistrējoties uzņemšanas nodaļā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
1.3. Uzņemšanas nodaļas ārsts vai dežūrārsts pacientu ievieto attiecīgā profila nodaļā.
1.4. Pacientam virsdrēbes obligāti jānodod uzņemšanas nodaļā un stacionārā jāuzturas slimnīcas (vai tam piemērotā) apģērbā.

2. Pacientu pienākumi ārstējoties stacionārā

2.1. ārstēšanās laikā atrasties stacionārā līdz izrakstīšanas brīdim;
2.2. ievērot nodaļas noteikto dienas režīmu;
2.3. tuberkulozes zāles iedzert medicīnas māsas tiešā uzraudzībā;
2.4. atrasties savā palātā ārsta vizīšu, ārstēšanas procedūru (ja nav noteikts savādāk), “klusās stundas” un naktsmiera laikā, pildīt visus ārstniecības personāla norādījumus;
2.5. pastaigu laikā pacientiem jāuzturas tikai stacionāra teritorijā;
2.6. infekcioziem tuberkulozes pacientiem jāatrodas nodaļas izolācijas zonā, izolācijas zonu drīkst atstāt tikai ar personāla atļauju. Atstājot izolācijas zonu, pacientam jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (maska);
2.7. personīgā radio, televizora vai datora lietošana pieļaujama netraucējot citus pacientus, saskaņojot ar nodaļas vadītāju;
2.8. ievērot personīgās un sabiedriskās higiēnas prasības, tīrību un kārtību, saudzēt stacionāra inventāru un apkārtesošo teritoriju;
2.9. ievērot ugunsdrošības noteikumus;
2.10. produktu uzglabāšanai izmantot nodaļā šim nolūkam paredzēto ledusskapi.

3. Ārstējoties stacionārā pacientiem aizliegts:

3.1. izmantot stacionāra teritoriju tam neparedzētiem mērķiem, patvaļīgi atstāt stacionāra teritoriju;
3.2. uzturēties citās palātās un nodaļās, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams procedūru un izmeklējumu veikšanai;
3.3. aicināt ciemos apmeklētājus ar bērniem līdz 16 gadu vecumam;
3.4. piesārņot stacionāra telpas un teritoriju, bojāt apstādījumus, sēdēt uz palodzēm un sarunāties pa logu;
3.5. smēķēt stacionāra telpās un 10 m no stacionāra ēkām, lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas, spēlēt azartspēles, glabāt stacionārā ieročus;
3.6. izmantot stacionāra tālruni personīgām vajadzībām;
3.7. aizskaroši izturēties pret personālu un citiem pacientiem.

4. Pacientu tiesības

4.1. Saņemt kvalitatīvu, laipnu un cieņpilnu ārstēšanu un aprūpi.
4.2. Pacientam saprotamā veidā no ārsta saņemt informāciju par savas slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, kā arī par citām ārstēšanas metodēm un prognozi.
4.3. Saņemt informāciju par ārstniecības procesu no pārējām iesaistītām ārstniecības personām to kompetences līmenī.
4.4. Pilnībā vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, to apliecinot ar parakstu. Ārsta pienākums ir izskaidrot pacientam šādas rīcības sekas.
4.5. Prasīt informācijas konfidencialitāti likuma noteiktajā kārtībā.

5.Brīdinājumi

5.1. iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā pacients var tikt izrakstīts no stacionāra vai ievietots īpaša režīma nodaļā;
5.2. apsargam ir tiesības pārbaudīt pacienta mantas, lai stacionārā netiktu ienests alkohols un citas apreibinošas vielas, kā arī iznīcināt pie pacienta atrastās vielas;
5.3. stacionārs neuzņemas atbildību par pacienta vai viņa apmeklētāju naudu, dārglietām vai citu īpašumu, ja tas nav nodots stacionāra glabāšanā ar atbilstoši noformētiem dokumentiem;
5.4. par stacionāram nodarīto materiālo kaitējumu pacients ir atbildīgs saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Pretenziju gadījumā lūdzam vērsties pie ārstējošā ārsta vai nodaļas vadītāja.

7.Apmeklētāju laiks: darba dienās no 16.00 līdz 21.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no 10.00 līdz 14.00 un no 16.00 līdz 21.00.

8. Sūdzību un pateicību grāmata glabājas pie stacionāra galvenās māsas.