Vienotais pieraksts: +371 67000610

Mūsdienu terapeitiskā radioloģija ir komplekss un secīgs process, kurā ir iesaistīti vairāki medicīnas speciālisti: ārsti radiologi terapeiti, medicīnas fiziķi, radiologa asistenti un elektronikas inženieri.

Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļa ir ārstniecības atbalsta daļa, kura pilda sekojošas funkcijas:

 • staru terapijas dozu plānošanu;
 • realizē ārstu radiologu-terapeitu pacientiem nozīmēto terapijas procedūru individuālo apstarošanas plānu izveidi, pielietojot modernas plānošanas iekārtas ,programmas un metodes;
 • veido standarta un nestandarta imobilizācijas ierīces. Lai atvieglotu pacienta novietošanu un ķermeņa pozīcijas uzturēšanu katrā staru terapijas procedūras laikā, tiek veidotas palīgierīces pacientu ērtībām un radiācijas pievades precizitātes nodrošināšanai;
 • datortopometrijas un virtuālās simulācijas procedūras. Staru terapijas plānošanai nepieciešamā informācija par pacienta anatomiju, lai pielāgotu individuālo jonizējošā starojuma dozas sadalījumu;
 • konvencionālās Rtg simulācijas procedūras. Veic izveidoto staru terapijas plānu modelēšanu pacientiem pirms apstarošanas procedūru uzsākšanas, pielietojot simulācijas iekārtas.
 • apstarošanas procedūras. Veic pacientu apstarošanu atbilstoši izveidotajiem individuālajiem staru terapijas plāniem;
 • individuālo plānu dozimetrija un kvalitātes pārbaude. Izmantojot dozimetriskās iekārtas, nodrošina un pārbauda staru terapijas plāna atbilstības precizitāti;
 • staru terapijas aparātu kvalitātes nodrošināšanu. Veic regulārus mehānisko un dozimetrisko parametru mērījumus, kā arī nepārtrauktu uzraudzību visā aparātu darbības laikā;
 • darba vides un personāla dozimetriju. Veic darba vides dozimetrisko kontroli terapeitiskās radioloģijas darba zonā, personāla individuālo dozimetrisko kontroli. Kontrolē vides piesārņojumu kodolmedicīnā un apsaimnieko radioaktīvos atkritumus;
 • sadarbībā ar Diagnostiskās radioloģijas centru nodrošina visām rentgenoloģiskām iekārtām regulāras pārbaudes un veic citus drošībai nepieciešamos pakalpojumus;
 • uzrauga radiācijas drošību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Speciālisti

Daļas vadītājs: Raimonds Dreimanis