Vienotais pieraksts: +371 67000610

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts un Veselības ministrijas īstenots projekts Nr.9.2.3.0/15/I/001 «Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros»

 

Slimnīcās un NMPD strādājošo ārstniecības personu psihoemocionālās veselības atbalsta programma

Programmas mērķis:

nodrošināt slimnīcās un Neatliekamajā medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) strādājošo ārstniecības personu psihoeomocionālā stāvokļa monitoringu un psihoemocionālā atbalsta sniegšanu.

Programma ietver:

 • Ārstniecības personu informēšana par psihoemocionālā atbalsta saņemšanas iespējām;
 • Slimnīcu un NMPD deleģētu psihiskās veselības koordinatoru apmācības, lai veicinātu ārstniecības personu psihiskās veselības stāvokļa uzraudzību un organizētu palīdzības saņemšanas iespējas;
 • Aptaujas anketas izstrādi, ar kuras palīdzību katra slimnīca un NMPD var noskaidrot ārstniecības personu psihoemocionālo stāvokli un to ietekmējošos faktorus;
 • Psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu ārstniecības personām pieejamības veicināšanu katrā slimnīcā un NMPD;
 • Mācības slimnīcu darbiniekiem psihoemocionālās veselības jomā.

 

Labdien, cienījamie slimnīcu un NMPD darbinieki!

Ņemot vērā jūsu darba specifiku, kā arī ārkārtīgi izaicinošos apstākļus, ko nes Covid-19 pandēmija, ir būtiski rūpēties par savu psihoemocionālo stāvokli – gan preventīvi, gan savlaicīgi pamanīt, kad nepieciešama profesionāla palīdzība. Tikpat būtiskas ir arī apzinātas un atbalstošas attiecības kolektīvā, par kurām esat atbildīgi gan jūs, gan jūsu tiešie un iestādes vadītāji. Šī informatīvā materiāla mērķis ir apkopot un atgādināt par vairākām psihoemocionālo veselību atbalstošām iniciatīvām, kas jūsu darba vietās jau pieejamas vai būs pieejamas rudens sezonā un kas tapušas ar Veselības ministrijas atbalstu un finansējumu.

Apmācību programma: Covid-19 pandēmijas radītās sekas NMPD un stacionāros strādājošajiem – izdegšanas sindroma gadījumu atpazīšana un rīcība

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Attīstīt izpratni par psihisku veselību, to ietekmējošiem faktoriem, COVID-19 pandēmijas psihoemocionālām sekām medicīnā strādājošiem, par izdegšanas sindroma attīstības riskiem, izpausmēm, iespējamām sekām. Attīstīt zināšanas par izdegšanas sindroma izpausmēm gan individuālajā, gan organizāciju līmeņos un iespējamu rīcību šādos gadījumos. Attīstīt izpratni par palīdzības iespējām

MĒRĶAUDITORIJA:

NMPD un ārstniecības iestāžu, kurās tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi stacionārā, struktūrvienību un nodaļu vadītāji, vecākās māsas, galvenie un vecākie ārsta palīgi, operatīvās vadības centra dežūrārsti un vecākie dispečeri

PROGRAMMAS SATURS:

Ārstniecības personu psihiskā veselība (kas ir psihiskā veselība? Ārstniecības personu psihiskās veselības riski un to ietekmējošie faktori) Covid-19 pandēmijas radītās sekas sabiedrībā un uz ārstniecības iestāžu stacionāros strādājošajām ārstniecības personām (Psihiskā veselība Latvijas populācijā COVID-19 pandēmijas laikā un citu valstu pieredze. COVID-19 pandēmijas ietekme uz veselības aprūpes profesionāļu psihisko veselību – pasaules dati) Izdegšanas sindroms – atpazīšana, rīcība, prevencija (Izdegšanas sindroms – jēdziena būtība, izplatība, riska faktori, izpausmes. Izdegšanas sindroma iespējamās sekas un psihisko traucējumu komorbiditātes. Kad būtu jāvēršas pēc palīdzības? Psihoemocionālā palīdzība izdegšanas gadījumā. COVID-19 seku mazināšanas stratēģijas medicīnā strādājošiem, psihoemocionāla atbalsta piemēri pasaules prakse) Izdegšanas prevencija organizācijas līmenī (Organizācijas darba vides faktori, kas veicina darbinieku izdegšanu. Pierādījumos balstīti piemēri darbinieku izdegšanas mazināšanai un prevencijai organizācijā. Komunikācija un labā prakse, novērojot darbinieku izdegšanu)

Spied uz saitēm un noskaties lekcijas ierakstus!

Lekcijas ieraksta 1.daļu skaties šeit

Lekcijas ieraksta 2.daļu skaties šeit

 

 

Programmas autori: Jeļena Harlamova, Dr.psych; Katrīna Žaltkovska, Mg.psych; Jeļena Vrubļevska, Dr.med

Apmācību programma: Ārstniecības personu psihoemocionālā veselība, profilakse un Psihoemocionālās veselības atbalsta programma

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Attīstīt izpratni par psihisko veselību, to ietekmējošiem faktoriem medicīnā strādājošiem, veicināt izpratni par izdegšanas sindroma attīstības riskiem, izpausmēm, iespējamām sekām. Attīstīt zināšanas par izdegšanas sindroma izpausmēm gan individuālajā, gan organizāciju līmeņos un iespējamu rīcību šādos gadījumos. Attīstīt izpratni par palīdzības iespējām, īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem.

MĒRĶAUDITORIJA:

NMPD un ārstniecības iestāžu, kurās tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi stacionārā, valdes locekļi, citi augstākā līmeņa vadītāji.

PROGRAMMAS SATURS:

 • Ārstniecības personu psihiskā veselība (kas ir psihiskā veselība?) Ārstniecības personu psihiskās veselības riski un to ietekmējošie faktori. Izdegšanas sindroms – definīcija, izplatība un sekas individuālā un organizāciju līmenī (sociālekonomiskās sekas, ietekme uz psihisko veselību, darba spējām, u.c.)
 • Uz pierādījumiem balstītas darbinieku psihoemocionālā atbalsta programmas (Pētījumu rezultāti pasaulē. Programmas ieviešanas soļi un rekomendācijas.)
 • Psihoemocionālās atbalsta programmas ieviešanas soļi un rekomendācijas.
 • Iepazīstināšana ar stacionāro ārstniecības iestāžu ārstniecības personu psihoemocionālās veselības atbalsta programmu, psihoemocionālā stāvokļa novērtēšanas instrumenta projektu

Spied uz saites un noskaties lekcijas ierakstu!

Lekcijas ierakstu skaties šeit

Programmas autori: Jeļena Harlamova, Dr.psych; Katrīna Žaltkovska, Mg.psych; Jeļena Vrubļevska, Dr.med.

 

Apmācību programma: Psihoemocionālā atbalsta sniegšana ārstniecības personām stacionāros un NMPD Psihoemocionālās veselības atbalsta programmas ietvaros

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Attīstīt un/vai papildināt izpratni par psihisku veselību, to ietekmējošiem faktoriem, COVID-19 pandēmijas psihoemocionālām sekām medicīnā strādājošiem, par izdegšanas sindroma attīstības riskiem, izpausmēm, iespējamām sekām. Attīstīt zināšanas par izdegšanas sindroma izpausmēm gan individuālajā, gan organizāciju līmeņos un iespējamu rīcību šādos gadījumos. Sniegt pārskatu par jaunākiem zinātnisko pētījumu rezultātiem par psihisko veselību un to ietekmējošiem faktoriem, par atbalsta programmu piemēriem. Attīstīt izpratni par atbalsta programmas ievešanas soļiem. Attīstīt izpratni par palīdzības iespējām. Dalīties ar prakses piemēriem un izaicinājumiem. Reflektēt par izaicinājumiem, iespējamiem risinājumiem, sava darba rezultātiem. Sniegt profesionālu atbalstu risinot sarežģītas situācijas darbā, izvēlēties un pielietot efektīvākus iespējamus risinājumus. Mazināt izdegšanas sindroma attīstību atbalsta sniegšanā iesaistītiem speciālistiem.

MĒRĶAUDITORIJA:

NMPD, ārstniecības iestāžu, kurās tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi stacionārā, deleģēti intervences sniedzēji Psihoemocionālās veselības atbalsta programmas ietvaros (piemēram, psihologi, psihoterapeiti).

PROGRAMMAS SATURS:

 • Ārstniecības personu psihiskā veselība (kas ir psihiskā veselība? Ārstniecības personu psihiskās veselības riski un to ietekmējošie faktori)
 • Uz pierādījumiem balstītas darbinieku psihoemocionālā atbalsta programmas.
 • Izaicinājumi īstenojot psihoemocionālā atbalsta programmu un potenciālie risinājumi (Darbs ar pretestību, stigmas un stereotipu mazināšana saistībā ar psihisko veselību ārstniecības iestādēs strādājošiem darbiniekiem, psihoizglītošana, u.c.)
 • Psihologu un psihoterapeitu ētikas dilemmas sniedzot psihoemocionālo atbalstu vienas organizācijas ietvaros
 • Psihologu un psihoterapeitu profesionālās darbības vadlīnijas un profesionālās izdegšanas prevencija
 • Praktiskā daļa – izaicinājumi un ētikas dilemmas psihoemocionālā atbalsta sniegšanas procesā.
Spied uz saites un noskaties lekcijas ierakstu!

Lekcijas ierakstu skaties šeit

 

 

Šeit var lejupielādēt situāciju aprakstus praktiskam darbam!

 

 

 

 

 

Programmas autori: Jeļena Harlamova, Dr.psych; Katrīna Žaltkovska, Mg.psych

 

Inforgrafika un e-mācību programma:

Kā rūpēties par savu psihoemocionālo veselību

Šīs e-mācību programmas un infografikas mērķis ir attīstīt ārstniecības personu un citu ārstniecības iestāžu un NMPD darbinieku zināšanas un iepazīstināt ar emociju regulēšanas un stresa mazināšanas stratēģijām, un tā sastāv no individuāli apgūstamām un prakstizējamām metodēm, kā  rūpēties par savu psihoemocionālo veselību.

DIAFRAGMĀLĀ ELPOŠANA – relaksācijas un sazemēšanās metode trauksmes un stresa vadībai

 

Ierakstu skaties šeit

 

ĶERMEŅA SKENĒŠANA – apzinātības metode trauksmes un stresa vadībai

 

Ierakstu skaties šeit

DARBS AR NEPALĪDZOŠĀM DOMĀM – kā nepieķerties vai atlaist nepalīdzošas domas. Meditācijas tehnika

Ierakstu skaties šeit

KĀ PALĪDZĒT SEV KRĪZES LAIKĀ

Ierakstu skaties šeit

KAS JĀIEVĒRO, LAI UZTURĒTU SAVU PSIHISKO VESELĪBU LABĀ FORMĀ

Ierakstu skaties šeit
Infografika un e-apmācības modulis viss kopā pieejams šeit

Autori: Katrīna Žaltkovska, Mg.psych. Sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste Jeļena Harlamova, Dr.psych. Sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste

Viss materiāls kopumā izdrukai pieejams šeit

Atgādinām!

Ja nepieciešama profesionāla palīdzība, lielā daļā iestāžu darbinieku vajadzībām tagad pieejami psihologi, kas piedāvā individuālas atbalsta konsultācijas. Tāpat daļa iestāžu joprojām nodarbina psihiskās veselības koordinatoru, pie kura varat vērsties jautājumu, neskaidrību vai ierosinājumu gadījumā.

 

 

 

Ja jūs vai jūsu tuvinieks nonācis psihoemocionālās krīzes situācijā, zvaniet diennakts krīzes tālrunim 116123

 

 

 

Materiāls izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu Veselības ministrijas īstenotā projektā Nr.9.2.3.0/15/I/001 «Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros»

Projekts tiek īstenots, pamatojoties uz līgumu Nr. 01-32.4.3.2/83 “NMPD un ārstniecības iestāžu darbinieku apmācību programmu izstrāde un apmācību īstenošana psihoemocionālās veselības jomā ” (iepirkuma identifikācijas Nr.VM 2022/3/ESF), kas noslēgts starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2022.gada 3.jūnijā.

IZSTRĀDĀTĀJS:

Kontaktinformācija:

Anita Stirāne, “Aslimnīcas Mācību centra” Izglītības un tālākizglītības projektu vadītāja

Tālrunis: +371 67042453

Mobilais: +371 29528979

E-pasts: Anita.Stirane@aslimnica.lv