Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  2021. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

(publicējama saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9. punktu).

Vispārīga informācija:

Slimnīca 2021. gadā sāka darbu pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā “Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā” ietverto principu piemērošanas, un tika uzsākta Slimnīcas Korporatīvās pārvaldības politikas izstrāde, balstoties uz kodeksu. Tāpat tika uzsākts darbs pie citu būtisko politiku izstrādes, tostarp Risku pārvaldības politikas, Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politikas, Personāla politikas un Grāmatvedības politikas.

2021. gadā Slimnīcā bija spēkā Korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas stratēģija (apstiprināta ar valdes 2019. gada 15. janvāra lēmumu Nr. V1/01-01/19/22) un atbilstoši tajā noteiktajam regulāri tika veikti pasākumi korupcijas un kukuļošanas risku novēršanai. Saskaņā ar minēto stratēģiju bija izstrādāts un tika īstenots “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Pretkorupcijas pasākumu plāns līdz 2022. gadam”.

Slimnīcā 2021. gadā tika turpināts pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, kas aptver dokumentētu iekšējās kontroles vidi un kontroles darbības (organizatoriskā struktūra, stratēģija, darbības veidi, Slimnīcas darbību reglamentējošie dokumenti u.tml.). Lai noteiktu vienotu un dokumentētu pieeju risku vadībai un iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanai, 2021. gadā tika uzsākta Risku pārvaldības politikas un metodikas izstrāde, kā arī tika izveidota iekšējās kontroles sistēmas organizatoriskā struktūra trīs aizsardzības līnijās.

2021. gadā Slimnīcā tika uzsākta iekšējā audita sistēmas izveide – darbu uzsāka iekšējais auditors, kura darbības galvenais uzdevums ir ar neatkarīgu un objektīvu vērtējumu palīdzēt Slimnīcas padomei, valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk sasniegt izvirzītos mērķus.

1. Iepirkumu vadība:

1.1. Ar Slimnīcas valdes 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. V1/01-01/21/422 apstiprināta jaunā redakcijā “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” iepirkumu procesu organizēšanas kārtība”, tajā nostiprinot Slimnīcas iepirkumu plānošanas un veikšanas kārtību, kompetences un atbildību, līdzekļu izlietošanu atbilstoši mērķim;

1.2. Slimnīcas darbības nodrošināšanai nepieciešamie publiskie iepirkumi tiek plānoti un iekļauti kārtējā gada iepirkumu plānā, kuru apstiprina Slimnīcas valde un padome. Sagatavojot iepirkumu plānu, tiek veikta paredzamo iepirkumu lietderības izvērtēšana, tostarp izvērtējot iepirkuma priekšmeta nepieciešamību Slimnīcas darbības nodrošināšanai, atbilstību tās funkcijām un ekonomiskajām interesēm;

1.3. Slimnīcas 2021. gadā veikto publisko iepirkumu dokumentācija, papildinformācija, informācija par rezultātiem, noslēgtie līgumi ir pieejama Slimnīcas profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv);

1.4. Slimnīcas mājaslapā tiek publiskota informācija par cenu aptaujām un citiem iepirkumiem (ārkārtas iepirkumiem, kā arī veiktajām tirgus izpētēm pirms iepirkuma rīkošanas);

1.5. Pirms iepirkuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas apstiprināšanas, tiek piemērots “četru acu” princips.

2. Neatļautu labumu pieprasīšana un pieņemšana:

2.1. Ar Slimnīcas valdes 2021. gada 8. aprīļa lēmumu Nr. V1/01-01/21/152 apstiprināta “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtība”;

2.2. Ar Slimnīcas valdes 2021. gada 11. novembra lēmumu Nr. V1/01-01/21/466 ir apstiprināta “Iekšējās pārbaudes un disciplinārlietas veikšanas kārtība”;

2.3. Slimnīcas Kvalitātes vadības daļas darbinieki piedalās pacientu sūdzību un pretenziju izskatīšanā, rezultātu apkopošanā un analīzē (2021. gadā kopumā izskatītas 163 sūdzības, tai skaitā sūdzības par iespējamo korupciju vai interešu konfliktu);

2.4. Slimnīcas mājaslapā tiek publicēta informācija par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un Slimnīcas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to sniegšanas un apmaksas kārtību. Šī informācija ir pieejama klientiem arī klātienē;

2.5. Slimnīcā ir ieviesta pacientu pieredzes vadība un pastāvīga pacientu anketēšana nolūkā novērtēt ārstēšanas un aprūpes kvalitāti.

3. Rīcība ar ierobežotas pieejamības/konfidenciālu informāciju:

3.1. Nodrošināta Fizisko personu datu apstrādes likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasību ievērošana;

3.2. Ieviesta pacientu piekrišanas veidlapa;

3.3. Ar Slimnīcas valdes 2021. gada 16. decembra lēmumu Nr. V1/01-01/21/527 aktualizēts Slimnīcas Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts.

4. Personāla vadība un iekšējā trauksmes celšanas sistēma:

4.1. Slimnīcas valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības ievērošanu Slimnīcas ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības pārkāpums. Ētiska rakstura konfliktu un iesniegto sūdzību vai iesniegumus izskatīšanai, analīzei un risināšanai Slimnīcā ir izveidota Ētikas komisija, kuras sastāvā ir 9 Slimnīcas darbinieki, kuru profesionālā un sabiedriskā darbība guvusi vispārēju darbinieku cieņu un atzinību;

4.2. Slimnīcas darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja iesniegt sūdzības par Ētikas kodeksā noteikto ētikas normu pārkāpumiem, tai skaitā par iespējamu interešu konfliktu vai korupcijas risku;

4.3. Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par Trauksmes celšanas likumā noteiktajiem pārkāpumiem, tostarp korupciju, Slimnīcā ir ieviesta iekšēja trauksmes celšanas sistēma. Ar valdes 2019. gada 5. novembra lēmumu Nr. V1/01-01/19/493 apstiprinātie “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu” nosaka kārtību trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai un to izskatīšanai, nodrošinot arī trauksmes cēlēju datu pienācīgu aizsardzību un pseidonimizēšanu. Informācija par trauksmes celšanas kārtību ir publiski pieejama Slimnīcas mājaslapā. 2021.gadā nav saņemti šādi ziņojumi.

5. Iespējamā interešu konflikta novēršana:

5.1. Nodrošināts, ka 2021. gadā nav tikuši pieņemti valdes vai padomes lēmumi tādos jautājumos, kuros Slimnīcas intereses nonāktu pretrunā ar padomes locekļu, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm;

5.2. Īstenota darbinieku informēšana un apmācība par korupcijas riskiem un novēršanas prasībām – dalība seminārā “Anti-korupcijas apmācība”.