Vienotais pieraksts: +371 67000610


Projekta ieviešana 2023.gada I ceturksnī

2023.gada 21.martā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un Somijas uzņēmums “AW2 Architects Oy” noslēdza līgumu Nr.B4-2023/54/ANM “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība Hipokrāta ielā 2, Rīgā, izpētes darbi un detalizētu būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde”.

Līguma cena EUR 2 240 100.00, darbu izpildes termiņš 2024.gada 20.marts.

2023.gada 28. – 29. martā notik AW2 Architects Oy pārstāvju vizīte slimnīcā. Slimnīcas projekta komanda iepazinās ar izpildītāja komandu un izstrādāja turpmākās sadarbības un datu apmaiņas plānu.


Projekta ieviešana 2023.gada II ceturksnī

2023.gada II ceturksnī  Somijas uzņēmums “AW2 Architects Oy ” sadarbībā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” speciālistiem turpināja darbu pie detalizēta būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes. Ir organizētas vairākas tikšanās ar struktūrvienībām, kas tiks izvietotas jaunajā korpusā, lai apspriestu jauno telpu plānojumus un funkciju izvietošanas izspējas. Ir izstrādāti konceptuālie risinājumi:


Projekta ieviešana 2023.gada III ceturksnī

2023.gada III ceturksnī AW2 Architects Oy un to apakšuzņēmēji NHG ir izstrādājuši funkcionālo plānu un telpu programmas aprakstu, kurš tika validēts no SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” puses un šobrīd saņemta precizētā gala redakcija. Arhitekti ir izstrādājuši vairākus fasāžu piedāvājumus, kā arī turpinās darbs pie nodaļu konceptuālā izvietojuma un uzsākts darbs nodaļu telpu detalizācijā.

Ar gala lietotājiem tiek apspriestas AW2 iesniegtās skices jaunajam ārstniecības korpusam, vienotajam ambulatorajam centram un savienojošam korpusam, sniegti priekšlikumi un komentāri.

Iesniegts izskatīšanai visu izpētes darbu nodevums. 2023.gada 24.augustā pieņemts valdes lēmums  “Par projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu koncentrēšana Hipokrāta ielas teritorijā” telpu programmas un projekta robežu apstiprināšanu”.


Projekta ieviešana 2023.gada IV ceturksnī

2023.gada IV AW2 Architects Oy turpina darbu pie detalizētās izpētes. Ir organizētas vairākas sanāksmes – par telpu plānojumiem ar gala lietotājiem, par jaunu loģistikas centru, par veļas mazgāšanas automatizāciju, par dienas stacionāru jautājumu. AW2 Architects Oy arhitekti sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons izstrādāja pamatojumu piedāvāto sanmezglu platību pietiekamībai cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Pamatojums iesniegts Veselības inspekcijā.

2023.gada decembrī tika izdots Veselības ministrijas rīkojums “Par tematiskā plānojuma “Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstība Hipokrāta ielas teritorijā” izstrādes uzsākšanu”. Ar rīkojumu Veselības ministrija nolēma:

  1. Izstrādāt ilgtermiņa tematisko plānojumu “Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstība Hipokrāta ielas teritorijā”.
  2. Deleģēt Slimnīcu veikt tematiskā plānojuma darba uzdevuma izstrādi, veikt iepirkuma procedūru speciālistu piesaistei un koordinēt tematiskā plānojuma izstrādi, kas tiek finansēta no slimnīcas finanšu līdzekļiem.

2023.gada 12.decembrī slimnīcas mājas lapā tika izsludināta cenu aptauja “Iepirkuma dokumentācijas izstrāde iepirkumam “Jaunā ārstniecības korpusa Hipokrāta ielas teritorijā izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”.

 

Informācija atjaunota 13.03.2024.