Vienotais pieraksts: +371 67000610

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” izsludina konkursu uz valdes priekšsēdētāja amatu

Pieteikšanās līdz: 25.11.2022.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” – lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, ir vadošais ārstniecības un metodiskās vadības centrs daudzās nozarēs, veicot zinātniski pētniecisko darbu un attīstot inovācijas, nodrošinot jauno speciālistu apmācību un īstenojot pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai.
Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – „Gaiļezers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs”, „Biķernieki”, „Latvijas Infektoloģijas centrs” un „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, kā arī Patoloģijas centrs.
Gada laikā slimnīcā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi 55 000 stacionāri un 840 000 ambulatori ārstētiem pacientiem. Kopumā visā slimnīcā ir vairāk kā 1 700 gultas vietas. Gada laikā tiek veiktas vairāk kā 72 000 dažāda veida operācijas. Par savu darbavietu slimnīcu sauc gandrīz 5 000 darbinieki.
Slimnīcas vīzija ir kļūt par vadošo slimnīcu Latvijas veselības aprūpes sistēmā, kas nodrošina pacientiem visaptverošu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, orientējoties uz augstākajiem, pierādījumos balstītas medicīnas, standartiem. Šīs vīzijas realizācija ir atkarīga no cilvēkiem, kuri strādā slimnīcā – motivēti un iesaistīti darbinieki, kurus vieno mērķi un vērtības, un kuri ir visnozīmīgākais slimnīcas resurss.
Mēs meklējam līderi, kurš būs atbildīgs par slimnīcas stratēģijas īstenošanu, ārstniecības un aprūpes procesu attīstību un transformāciju, un kuru motivē darbs ar vislielāko ietekmi ārstniecības un aprūpes kvalitātes vadībā un pilnveidošanā, pacientu pieredzes un pacientu drošības uzlabošanā, labāko speciālistu piesaistē un ikdienas darbā ar lielo uzņēmuma komandu, kā arī darbs pētniecības un izglītības procesu attīstīšanā.
Jaunais slimnīcas vadītājs būs atbildīgs par efektīvu pārmaiņu vadību un konstruktīvu dialogu ar ārējām iesaistītajām pusēm (citiem dalībniekiem veselības aprūpē, pacientu organizācijām, valsts iestādēm, utt.). Mēs sagaidām, ka jaunais slimnīcas vadītājs aktīvi sekos līdzi jaunumiem medicīnas aprūpē pasaulē un ieviesīs labākās metodes arī SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.


OBLIGĀTĀS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:
1. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
2. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātņu, veselības aprūpes vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.
3. Kandidātam nepastāv ierobežojumi, kas minēti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā.
4. Darba pieredze vadošā amatā, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
4.1. vismaz 3 (trīs) gadu nepārtraukta pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amatā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā, vai citā pielīdzināmā vadošajā amatā, kur kandidāts darbojies valdes tiešā pakļautībā, vadījis vienu vai vairākas struktūrvienības ar vismaz 100 (simts) darbiniekiem, un kur ieņemtais amats prasa kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā;
4.2. vismaz 3 (trīs) gadu nepārtraukta pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā iestādes vai organizācijas (ar darbinieku skaitu ne mazāk kā 250) vadītāja amatā vai citā pielīdzināmā amatā, kur kandidāts darbojies tiešā vadītāja pakļautībā, kur kandidāts būtu vadījis vienu vai vairākas struktūrvienības ar vismaz 100 (simts) darbiniekiem un kur ieņemtais amats prasa kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā;
4.3. vismaz 3 (trīs) gadu nepārtraukta pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā veselības aprūpes sistēmā strādājošas kapitālsabiedrības, iestādes vai organizācijas (ar darbinieku skaitu ne mazāk kā 100) vadītāja amatā vai citā pielīdzināmā amatā, kur kandidāts darbojies tiešā iestādes vai organizācijas vadītāja pakļautībā un kur kandidāts būtu vadījis vienu vai vairākas struktūrvienības ar vismaz 100 (simts) darbiniekiem, kur ieņemtais amats prasa kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā.
5. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par kandidāta nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.
6. Kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.


VĒLAMĀS PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:
1. Pieredze kapitālsabiedrības, iestādes vai organizācijas stratēģijas izstrādē un īstenošanā (tiks vērtēta kā priekšrocība).
2. Pieredze pārmaiņu vadībā (t.i pieredze veidot vidi, kas veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas, personiski sniegt skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi, spēt ātri pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām) (tiks vērtēta kā priekšrocība).
3. Zināšanas un izpratne par finanšu un risku vadības jautājumiem (tiks vērtēta kā priekšrocība).
4. Pieredze vadošā amatā veselības aprūpes nozarē (daudzprofilu veselības aprūpes iestādē, specializētajā slimnīcā, privātajā medicīnas iestādē vai uzņēmumā veselības aprūpes jomā) (tiks vērtēta kā priekšrocība).
5. Labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana (tiks vērtēta kā priekšrocība).
6. Spēja produktīvi strādāt saspringtā vidē.
7. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrības darbību un pārvaldību.
8. Zināšanas, izpratne un pieredze par publisko iepirkumu procesiem.
9. Pieredze informācijas tehnoloģiju (IT) pielietošanā biznesa procesu vadībā, digitālās transformācijas jautājumos, izpratne par aktualitātēm IT attīstībā.
10. Pieredze infrastruktūras projektu vai programmu vadībā.
11. Pieredze mērogos lielu un sarežģītu struktūrvienību vadībā.
12. Zināšanas par Latvijas veselības aprūpes struktūru un primārās, sekundārās un terciārās aprūpes funkcijām.
13. Pieredze vadošā amatā ārvalstīs.
14. Klienta vai pacienta orientācija.


KOMPETENCES:
Kandidātiem atlases procesa laikā padziļināti tiks vērtētas šādas kompetences:
1. Stratēģiskais redzējums (spēja definēt un pārvērst darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju).
2. Pārmaiņu vadīšana.
3. Darbinieku motivēšana un attīstīšana.
4. Ieinteresēto pušu vadība (stakeholder management).
5. Lēmumu pieņemšana un atbildība.


MĒNEŠA ATLĪDZĪBA (bruto):
Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir 8000 EUR (pirms nodokļu nomaksas), atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.


SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētāja personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltics” (Amrop).
Kandidāti, kas tiks virzīti trešajai atlases kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums – ne vairāk kā 15 minūtes).
Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas var notikt gan klātienē, gan attālinātā režīmā.
Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 25.11.2022 (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: “Pieteikums SIA “Rīga Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: evelina.smirnova@amrop.lv
Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:
1. Motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apstiprina kandidāta atbilstību Konkursa sludinājumā norādītajām prasībām;
2. Curriculum Vitae, speciāli sagatavotajā formā:

Lejuplādēt formu
3. Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja ir ārzemēs iegūta izglītība, tad ir jāiesniedz izziņa no Augstākās izglītības centra par izglītības pielīdzināšanu;
4. Apliecinājumus par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām un apliecinājumu piekrist likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktiem ierobežojumiem, kā arī gatavību novērst iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja amatā. Apliecinājumu lūdzam iesniegt speciāli sagatavotajā formā:

Lejuplādēt apliecinājumu
5. Pretendentiem, kuri tiks izvirzīti konkursa otrajai, trešajai un ceturtajai kārtai, jāiesniedz izziņa no Sodu reģistra par fizisko personu (ne)sodāmību un piemērotajiem administratīvajiem sodiem;
6. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (kas jāiesniedz tiem kandidātiem, kuri izglītību nav ieguvuši valsts valodā).
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisku parakstu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu datu apstrādi veic SIA “Executive Search Baltics” (Amrop). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: riga@amrop.com


Atklāta SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases procesa nodrošināšanai padome atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta piektajai daļai un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 10.punktam ar padomes 2022.gada 8.septembra sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 2022-P01-18), kas grozīts ar padomes 2022.gada 19.septembra sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 2022-P01-19), ir izveidojusi valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas komisiju. Nominācijas komisiju veido 7 (septiņi) komisijas locekļi šādā sastāvā: komisijas vadītājs  – Valts Ābols, Slimnīcas padomes loceklis, nominācijas komisijas locekļi – Ilze Grīnberga,  Pārresoru Koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte, Antra Valdmane, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos;  Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, profesors Viesturs Boka, Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis, Harijs Gals, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvis, Imants Paeglītis, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pašreizējais valdes priekšsēdētājs.