Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk –Slimnīca) valdes priekšsēdētaja amata kandidātu atlasi un novērtēšanu veica ar Slimnīcas padomes 2022.gada 8.septembra kārtējā sēdē pieņemto lēmumu (protokola Nr.2022-P01-18), kas grozīts ar Slimnīcas padomes 2022.gada 19.septembra ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 2022-P01-19) izveidotā valdes priekšsēdētāja amata kandidātu nominācijas komisija (turpmāk  – nominācijas komisija) šādā sastāvā: nominācijas komisijas vadītājs  – Valts Ābols, Slimnīcas padomes loceklis, nominācijas komisijas locekļi – Ilze Grīnberga,  Pārresoru Koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte, Antra Valdmane, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos;  Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, profesors Viesturs Boka, Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis, Harijs Gals, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvis. Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants – SIA “Executive Search Baltics”.

Atklāts konkurss uz Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 2022. gada 25. oktobrī, publicējot sludinājumu Slimnīcas mājaslapā[1], Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, Veselības ministrijas mājaslapā, Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, kā arī citos plašsaziņas līdzekļos. Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2022.gada 11.novembrim, kas ar nominācijas komisijas lēmumu tika pagarināts līdz 2022.gada 25.novembrim. Kopumā Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatam tika saņemti pieteikumi no 23 kandidātiem, no tiem 2 kandidāti atsauca savu pieteikumu pirms novērtēšanas uzsākšanas, bet 4 kandidāti – tālākajā konkursa gaitā.

Nominācijas komisija visus amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kuri tika noteikti, pamatojoties uz Slimnīcas valdes priekšsēdētājam nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināti nominācijas komisijas 2022.gada 17.oktobra sēdē. Kandidātu novērtēšana notika 4 (četrās) kārtās.

Konkursa pirmajā kārtā tika veikts kandidātu sākotnējais izvērtējums (dokumentu pārbaude un analīze), lai pārbaudītu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.  Izvērtējumu veica personāla atlases konsultants. Pirmās kārtas laikā 1 kandidāts atsauca savu turpmāko  dalību konkursā. Nominācijas komisija izskatīja izvērtējuma rezultātus, veica savu novērtējumu un uz konkursa otro kārtu izvirzīja visus kandidātus, kuri atbilstoši pirmās kārtas novērtējumam atbilda noteiktajām obligātajām minimālajām prasībām, un tādi bija 10 kandidāti.

Konkursa otrajā kārtā tika veiktas padziļinātas intervijas ar kandidātiem, ko nodrošināja personāla atlases konsultants. Nominācijas komisija, saņemot personāla atlases konsultanta informāciju, sniedza savu novērtējumu un lēma uz konkursa trešo kārtu izvirzīt 5 kandidātus, kuri konkursa pirmās kārtas un otrās kārtas kopvērtējumā ieguvuši augstāko punktu skaitu. No tiem 2 kandidāti atsauca savu turpmāko dalību konkursā.

Konkursa trešajā kārtā kandidātiem bija jāsagatavo savs stratēģiskais redzējums (prezentācijas formā) par Slimnīcas prioritātēm un rīcības plānu, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus, kā arī notika daļēji strukturēta intervija, kur nominācijas komisija uzdeva visiem kandidātiem vienādus jautājumus. Intervijas laikā nominācijas komisija novērtēja katra kandidāta stratēģisko redzējumu, zināšanas un atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes prasību aprakstam, un lēma konkursa ceturtajai kārtai izvirzīt 3 kandidātus, kuri konkursa pirmās kārtas, otrās kārtas un trešās kārtas kopvērtējumā bija ieguvuši augstāko punktu skaitu.  No tiem 1 kandidāts atsauca savu turpmāko dalību konkursā.

Konkursa ceturtajā kārta notika kandidātu padziļinātu vērtēšana – vadības kompetenču, vērtēšana, atsauksmju ievākšana, padziļināta reputācijas pārbaude, personības testēšana, ko veica personāla atlases konsultants, izmantojot vienādas kompetenču novērtēšanas metodes. Nominācijas komisija, saņemot rakstisku argumentētu kopsavilkumu par katra kandidāta vērtēšanas rezultātiem, sniedza savu novērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajām valdes priekšsēdētājam nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam. Apkopojot konkursa četru kārtu vērtējumus, nominācijas komisija 2023.gada 22. februārī pieņēma lēmumu Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīt padomei izvērtēšanai 2 (divus) kandidātus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta, norādot tos prioritārā secībā. Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums Slimnīcas padome

Slimnīcas padomei veica pārrunas ar abiem nominētajiem kandidātiem, kā arī ar Slimnīcas kapitāla daļu turētāju, padomes 2023.gada 21.aprīļa ārkārtas sēdē izvirzīja ievēlēšanai Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amata nominēto prioritāro kandidātu, un 2023.gada 27.aprīļa ārkārtas sēdē ievēlēja Slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā uz piecu gadu termiņu  nominēto prioritāro kandidātu Normundu Staņēviču. Normunds Staņēvičs uzsāks amata pienākumu izpildi 2023.gada 8.maijā.

[1] https://aslimnica.lv/karjera/administracija/sia-rigas-austrumu-kliniska-universitates-slimnica-izsludina-konkursu-uz-valdes-priekssedetaja-amatu/


Nominācijas komisijas informācija par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem.

Atklāto konkursu uz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk –RAKUS) valdes locekļa amatu organizēja nominācijas komisija, kas izveidota, pamatojoties uz RAKUS padomes 2020.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokola nr. 2020-P01-21), kas grozīts ar RAKUS padomes 2020.gada 12.oktobra lēmumu Nr. 2020-P01-22 un RAKUS padomes sēdes 2020.gada 29.oktobra lēmumu (protokols Nr. 2020-P01-25), šādā sastāvā: Nominācijas komisijas vadītājs – Valts Ābols, RAKUS padomes loceklis; Nominācijas komisijas locekļi – Kristīne Priede, Pārresoru Koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante; Kārlis Smilga, Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājs; Antra Valdmane, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore; Neatkarīgie eksperti ar balsstiesībām – profesors Viesturs Boka, Latvijas Ārstu biedrības izvirzītais pārstāvis; Harijs Gals, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvis un Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrības valdes loceklis. Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants –SIA “Executive Search Baltics”.

Atklāts konkurss uz RAKUS valdes locekļa amatu tika izsludināts 2020. gada 14. oktobrī   ar pieteikšanās termiņu līdz 2020. gada 1.novembrim, publicējot to RAKUS mājaslapā,  Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, Veselības ministrijas mājaslapā, Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, kā arī citos sabiedrības plašsaziņas līdzekļos.

Konkursā tika meklēts valdes loceklis medicīnas jautājumos, kura galvenie uzdevumi un prioritātes ir šādas: ārstniecības procesa kvalitāte; uz pacientu centrēta veselības aprūpe un pacientu drošība; mūsdienīgu veselības pakalpojumu stratēģiskā plānošana un attīstība; komandas vadība, talantu un līderu attīstība; komunikācija starp medicīnas un administratīvo bloku; izpēte un attīstība; zinātniskie projekti; rezidentu apmācība; kompetences centra veidošana.

Kopumā RAKUS valdes locekļa amatam tika izskatīti 12 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Kandidāti uz RAKUS valdes locekļa amatu tika vērtēti 3 (trīs) kārtās, kur 3. kārtas noslēgumā  tika veikts padziļināts atbilstošāko kandidātu vērtējums, kuru nodrošināja personāla atlases konsultants.

Nominācijas process notika gan klātienē, gan, ievērojot ar COVID-19 infekcijas izplatību saistītos ierobežojumus, attālināti, izmantojot tiešsaistes videokonferences rīku un e-pastu. Nominācijas komisija visus RAKUS valdes locekļa amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināja nominācijas komisijas 2020.gada 5. oktobra sēdē.

Konkursa 1.kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām, un to nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltic”.  Nominācijas komisija, saņemot SIA “Executive Search Baltic” informāciju par kandidātiem, sniedza savu vērtējumu. Veicot visu kandidātu 1.kārtas vērtējumu, nominācijas komisija uz konkursa 2. kārtu izvirzīja tos kandidātus, kuri 1.kārtas vērtējumā bija ieguvuši vismaz pusi no maksimālā iespējamā punktu skaita, t.i. ne mazāk kā 10 punktus no 20, un tādi bija 6 (seši) kandidāti.

Konkursa 2.kārtā tika veikta padziļināta kandidātu iesniegtās informācijas izpēte un analīze, veicot interviju ar katru kandidātu un cita starpā pārliecinoties arī par latviešu un angļu valodas zināšanu līmeņa atbilstību, un to nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltics”. Nominācijas komisija, saņemot SIA “Executive Search Baltic” informāciju par kandidātiem, sniedza savu vērtējumu. Veicot visu kandidātu vērtējumu, nominācijas komisija lēma uz konkursa 3. kārtu izvirzīt tos kandidātus, kuri konkursa 1.kārtas un 2.kārtas kopvērtējumā ieguvuši vismaz pusi no maksimālā iespējamā punktu skaita, t.i. ne mazāk kā 20 punktus no 40, un tādi bija 4 kandidāti.

Konkursa 3.kārtā nominācijas komisija veica intervijas ar kandidātiem, kuras laikā komisija izvērtēja kandidātu pieredzi, stratēģisko redzējumu un profesionālās zināšanas. Uz konkursa 3.kārtu pretendentiem bija jāsagatavo stratēģiskais redzējums (prezentācijas formā) par RAKUS galvenajiem nākotnes izaicinājumiem ārstniecības jomā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, kā arī iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos. Konkursa 3.kārta notika, izmantojot strukturētu interviju, uzdodot visiem kandidātiem vienādus jautājumus, kas tika apstiprināti nominācijas komisijas 2020. gada 16. novembra sēdē. Intervijas laikā nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes prasību aprakstam. Intervijas laikā nominācijas komisija vērtēja arī kandidātu iesniegtos stratēģiskos redzējumus. Nominācijas komisija piešķīra pretendentiem punktu skaitu saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem. 3.kārtas interviju rezultātā, nominācijas komisija veica visu kandidātu vērtējumu un lēma padziļinātam vērtējumam izvirzīt 3 (trīs) kandidātus, kuri konkursa 1.kārtas, 2.kārtas un 3.kārtas kopvērtējumā bija ieguvuši augstāko punktu skaitu.

Kandidātu padziļinātu vērtēšanu, tai skaitā kompetenču vērtēšana un atsauksmju vērtēšanu, nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltics”.  Nominācijas komisija, saņemot SIA “Executive Search Baltic” informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas rezultātiem, sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajam valdes loceklim nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam.

Apkopojot konkursa trīs kārtu un padziļinātas kandidātu vērtēšanas vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatam izvirzīt padomei izvērtēšanai 2 (divus) kandidātus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta, norādot tos prioritārā secībā. Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums RAKUS padomei.