Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nominācijas komisijas informācija par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem.

Atklāto konkursu uz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk –RAKUS) valdes locekļa amatu organizēja nominācijas komisija, kas izveidota, pamatojoties uz RAKUS padomes 2020.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokola nr. 2020-P01-21), kas grozīts ar RAKUS padomes 2020.gada 12.oktobra lēmumu Nr. 2020-P01-22 un RAKUS padomes sēdes 2020.gada 29.oktobra lēmumu (protokols Nr. 2020-P01-25), šādā sastāvā: Nominācijas komisijas vadītājs – Valts Ābols, RAKUS padomes loceklis; Nominācijas komisijas locekļi – Kristīne Priede, Pārresoru Koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante; Kārlis Smilga, Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājs; Antra Valdmane, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore; Neatkarīgie eksperti ar balsstiesībām – profesors Viesturs Boka, Latvijas Ārstu biedrības izvirzītais pārstāvis; Harijs Gals, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” pārstāvis un Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrības valdes loceklis. Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants –SIA “Executive Search Baltics”.

Atklāts konkurss uz RAKUS valdes locekļa amatu tika izsludināts 2020. gada 14. oktobrī   ar pieteikšanās termiņu līdz 2020. gada 1.novembrim, publicējot to RAKUS mājaslapā,  Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, Veselības ministrijas mājaslapā, Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, kā arī citos sabiedrības plašsaziņas līdzekļos.

Konkursā tika meklēts valdes loceklis medicīnas jautājumos, kura galvenie uzdevumi un prioritātes ir šādas: ārstniecības procesa kvalitāte; uz pacientu centrēta veselības aprūpe un pacientu drošība; mūsdienīgu veselības pakalpojumu stratēģiskā plānošana un attīstība; komandas vadība, talantu un līderu attīstība; komunikācija starp medicīnas un administratīvo bloku; izpēte un attīstība; zinātniskie projekti; rezidentu apmācība; kompetences centra veidošana.

Kopumā RAKUS valdes locekļa amatam tika izskatīti 12 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Kandidāti uz RAKUS valdes locekļa amatu tika vērtēti 3 (trīs) kārtās, kur 3. kārtas noslēgumā  tika veikts padziļināts atbilstošāko kandidātu vērtējums, kuru nodrošināja personāla atlases konsultants.

Nominācijas process notika gan klātienē, gan, ievērojot ar COVID-19 infekcijas izplatību saistītos ierobežojumus, attālināti, izmantojot tiešsaistes videokonferences rīku un e-pastu. Nominācijas komisija visus RAKUS valdes locekļa amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināja nominācijas komisijas 2020.gada 5. oktobra sēdē.

Konkursa 1.kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām, un to nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltic”.  Nominācijas komisija, saņemot SIA “Executive Search Baltic” informāciju par kandidātiem, sniedza savu vērtējumu. Veicot visu kandidātu 1.kārtas vērtējumu, nominācijas komisija uz konkursa 2. kārtu izvirzīja tos kandidātus, kuri 1.kārtas vērtējumā bija ieguvuši vismaz pusi no maksimālā iespējamā punktu skaita, t.i. ne mazāk kā 10 punktus no 20, un tādi bija 6 (seši) kandidāti.

Konkursa 2.kārtā tika veikta padziļināta kandidātu iesniegtās informācijas izpēte un analīze, veicot interviju ar katru kandidātu un cita starpā pārliecinoties arī par latviešu un angļu valodas zināšanu līmeņa atbilstību, un to nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltics”. Nominācijas komisija, saņemot SIA “Executive Search Baltic” informāciju par kandidātiem, sniedza savu vērtējumu. Veicot visu kandidātu vērtējumu, nominācijas komisija lēma uz konkursa 3. kārtu izvirzīt tos kandidātus, kuri konkursa 1.kārtas un 2.kārtas kopvērtējumā ieguvuši vismaz pusi no maksimālā iespējamā punktu skaita, t.i. ne mazāk kā 20 punktus no 40, un tādi bija 4 kandidāti.

Konkursa 3.kārtā nominācijas komisija veica intervijas ar kandidātiem, kuras laikā komisija izvērtēja kandidātu pieredzi, stratēģisko redzējumu un profesionālās zināšanas. Uz konkursa 3.kārtu pretendentiem bija jāsagatavo stratēģiskais redzējums (prezentācijas formā) par RAKUS galvenajiem nākotnes izaicinājumiem ārstniecības jomā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, kā arī iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības darbībai ierobežotu resursu apstākļos. Konkursa 3.kārta notika, izmantojot strukturētu interviju, uzdodot visiem kandidātiem vienādus jautājumus, kas tika apstiprināti nominācijas komisijas 2020. gada 16. novembra sēdē. Intervijas laikā nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes prasību aprakstam. Intervijas laikā nominācijas komisija vērtēja arī kandidātu iesniegtos stratēģiskos redzējumus. Nominācijas komisija piešķīra pretendentiem punktu skaitu saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem. 3.kārtas interviju rezultātā, nominācijas komisija veica visu kandidātu vērtējumu un lēma padziļinātam vērtējumam izvirzīt 3 (trīs) kandidātus, kuri konkursa 1.kārtas, 2.kārtas un 3.kārtas kopvērtējumā bija ieguvuši augstāko punktu skaitu.

Kandidātu padziļinātu vērtēšanu, tai skaitā kompetenču vērtēšana un atsauksmju vērtēšanu, nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Executive Search Baltics”.  Nominācijas komisija, saņemot SIA “Executive Search Baltic” informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas rezultātiem, sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajam valdes loceklim nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam.

Apkopojot konkursa trīs kārtu un padziļinātas kandidātu vērtēšanas vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekļa amatam izvirzīt padomei izvērtēšanai 2 (divus) kandidātus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta, norādot tos prioritārā secībā. Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums RAKUS padomei.