Vienotais pieraksts: +371 67000610

Darba kārtībā:

  1. Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana.
  2. Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošana.

Pieņemtie lēmumi:

Pirmajā darba kārtības punktā:

  1. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu.
  2. Pieņem zināšanai Sabiedrības Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā.
  3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2021.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Otrajā darba kārtības punktā:

  1. Noteikt Sabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2021.gadu 0 procentu apmērā.
  1. Uzdot valdei Sabiedrības 2021.gadā gūto peļņu novirzīt Sabiedrības iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.