Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2024.gada 16.janvarī plkst.09.30 attālinātā veidā.

Darba kārtībā: Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana” noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Kapitāla daļu turētāja pārstāve atbilstoši Slimnīcas statūtu 17.2. apakšpunktā noteiktajam, izvērtējot Slimnīcas valdes sniegto informāciju un  Slimnīcas padomes sniegto pozitīvo atzinumu, nolēma:

piekrist līguma slēgšanai, iepirkuma “Par telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu” (ID Nr. RAKUS 2023/75K), rezultātā ar SIA “Vizii” par telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanu Slimnīcas stacionāriem par kopējo līguma summu EUR 12 287 682,20 bez PVN (EUR 14 868 095,46 ar PVN) un līguma darbības kopējo termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši (24 mēneši ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem), nosakot, ka līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, bet attiecas uz laika periodu no 2024.gada 1.janvāra.