Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2022.gada 29.augustā plkst.16:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

Vēža reģistra un tā funkcionalitāšu izstrāde un ieviešana.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināt Vēža reģistra 1.posma ieviešanas projekta veicamo pasākumu kopumu atbilstoši Tabulā Nr.1 noteiktajam un uzdot Sabiedrībai nodrošināt 1.posma realizēšanu atbilstoši atbildības sadalījumam.
  2. Uzdot Sabiedrībai noslēgt trīspusējo vienošanos ar Nacionālo veselības dienestu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats” par Vēža reģistra izstrādes realizāciju, nosakot darbu izpildes kārtību, termiņus, finansējuma apmēru un samaksas kārtību.
  3. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētājam sadarbībā ar Sabiedrību, Nacionālo veselības dienestu un Slimību profilakses un kontroles centru nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu (grozījumu) projektu sagatavošanu.