Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2023.gada 7.novembrī plkst.17:00 Brīvības ielā 72, Rīgā.

Darba kārtībā:

  1. Revidenta apstiprināšana.
  2. Dažādi: Par Sabiedrības padomes sastāvu.

Pieņemtie lēmumi:
Pirmajā darba kārtības punktā:

2023.gada 7.novembra Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumu Nr.1 Revidenta apstiprināšana izskatīt nākošajā ārkārtas dalībnieku sapulcē.
Uzdot Sabiedrībai ievērot Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto kārtību attiecībā par ārkārtas dalībnieku sapulču sasaukšanas kārtību.

Otrajā darba kārtības punktā:

  1. Pieņemt un akceptēt Erki Mölder (personas dati: XXXXX-XXXXX) paziņojumu par Sabiedrības padomes locekļa amata atstāšanu atbilstoši Komerclikuma 296.panta astotajā daļā noteiktajam.
  2. 2020.gada 9.martā noslēgto pilnvarojuma līgumu Nr. 13-07.1/16 starp Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi un Erki Mölder pārtraukt ar 2023.gada 7.novembri.
  3. Uzdot Erki Mölder nodot visu viņa rīcībā esošo ar Sabiedrības padomes locekļa pienākumu izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Normundam Staņēvičam. Savukārt Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Normundam Staņēvičam pārņemt augstāk minētās lietas un materiālus, parakstot par to nodošanas – pieņemšanas aktu.