Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2023.gada 18.decembrī plkst.12.00 attālinātā veidā.

Darba kārtībā:

  1. Par Slimnīcas pamatkapitāla palielināšanu.
  2. Par Slimnīcas statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi

Pirmajā darba kārtības punktā:

  1. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 1 742 442 euro (viens miljons septiņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro) apmērā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra rīkojumu Nr. 797 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”, Finanšu ministrijas 2023.gada 4.decembra rīkojumu Nr.440 “Par apropriācijas palielināšanu”, likuma Par budžetu un finanšu vadību 9.panta deviņpadsmito daļu.
  2. Apstiprināt Slimnīcas pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).
  3. Slimnīcas pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 154 736 647 euro (viens simts piecdesmit četri miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro) tiek palielināts par 1 742 442 euro (viens miljons septiņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro), un pēc palielinājuma kopā sastādīs 156 479 089 euro (viens simts piecdesmit seši miljoni četri simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro).
  4. Slimnīcas valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 1 742 442 euro  (viens miljons septiņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, proti kritiskās infrastruktūras elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī stratēģisko mērķu sasniegšanai, atbilstoši šīs ārkārtas dalībnieku sapulces protokollēmuma pielikumā Nr.2 norādītajiem pasākumiem.
  5. Nodrošināt, ka šīs ārkārtas dalībnieku sapulces protokollēmuma pielikumā Nr.2 minētie pasākumi tiks realizēti 2024.gada pirmajā ceturksnī. Slimnīcas valdei nodrošināt ikmēneša atskaites iesniegšanu Veselības ministrijā attiecībā par pielikumā Nr.2 minēto pasākumu progresu.

Otrajā darba kārtības punktā:

  1. Izteikt Slimnīcas statūtus jaunā redakcijā (pielikums Nr.3).
  2. Uzdot Slimnīcas valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Slimnīcas pamatkapitāla palielināšanu un statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.