Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2022.gada 23.decembrī plkst.14:05 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par pamatkapitāla palielināšanu un piekrišanu nekustamo īpašumu iegādei.
 2. Par statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

Pirmajā darba kārtības punktā:

 1. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 16 188 529 EUR (sešpadsmit miljoni simts astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro) apmērā pamatojoties uz:

1.1. Ministru kabineta 2022.gada 15.marta rīkojuma Nr.186 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” (prot. Nr. 15 40.§) 1.punktu un Finanšu ministrijas 2022.gada  25.marta rīkoju Nr.185 “Par apropriācijas palielināšanu”;

1.2. Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē (prot. Nr. 51, 97.§) izskatīto Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu” (atbalstīta iecere par ziemeļu apbraucamā ceļa 1. kārtas būvniecību atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam risinājumam 325 128,00 EUR apmērā 2022. gadā un nolemts jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pasākuma īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā) un likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” ietverto prioritāro pasākumu “Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” (piešķirts papildu finansējums 2 219 820 euro apmērā no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, novirzot RAKUS, PSKUS un RPNC pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu palielināšanai – atbalstīta papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršana 325 128,00 EUR apmērā ziemeļu apbraucamā ceļa 1.kārtas būvniecībai (207 m)) (Ministru kabineta 2021.gada 24.septembra sēdes protokols Nr.63 1.§).

1.3. Ministru kabineta 2022.gada 6.jūlija rīkojumu Nr. 493 “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam”  (prot. Nr. 35 59.§) un Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra sēdē (prot. Nr. 64, 74.§) izskatītais Veselības ministrijas informatīvais ziņojums “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022. – 2024. gadam iekļauto SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu”.

1.4. Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē (prot. Nr. 51, 97.§) izskatīto Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu”, likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” ietvertais prioritārais pasākums “Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” apakšpasākums “Iegādāta zeme, lai veicinātu RAKUS infrastruktūras attīstību” (piešķirts papildu finansējums 2 219 820 euro apmērā no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, novirzot RAKUS, PSKUS un RPNC pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu palielināšanai – atbalstīta papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršana 746 267,00 EUR divu nekustamo īpašumu iegādei) (Ministru kabineta 2021.gada 24.septembra sēdes protokols Nr.63 1.§) un Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra sēdē (prot. Nr. 66, 63.§)  izskatītais Veselības ministrijas informatīvais ziņojums “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu veselības aizsardzības vajadzībām un kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielinājumu, lai daļēji segtu augstas gatavības projekta ietvaros radušos sadārdzinājumu” (atbalstīts pamatkapitāla palielinājums ar finanšu ieguldījumu 925 540 euro (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit euro) apmērā, lai iegādātos divus nekustamos īpašumus).

 1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).
 2. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 138 548 118 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi miljoni pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro) tiek palielināts par 16 188 529 EUR (sešpadsmit miljoni viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 154 736  647 EUR (viens simts piecdesmit četri miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro).
 3. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 16 188 529 EUR (sešpadsmit miljoni viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķu sasniegšanai, proti:

4.1. finanšu līdzekļi 627 470 EUR (seši simti divdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro) apmērā Ministru kabineta 2022.gada 15.marta rīkojuma Nr.186 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1. punktā noteiktajam – skābekļa sistēmas pilnveidošanai;

4.2. finanšu līdzekļi 325 128 EUR (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro)  apmērā  ziemeļu apbraucamā ceļa 1.kārtas būvniecībai (207 m) atbilstoši  Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē (prot. Nr. 51, 97.§) izskatītajā Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu” noteiktajam;

4.3. finanšu līdzekļi 13 564 124 EUR (trīspadsmit miljoni pieci simti sešdesmit četri tūkstoši simts divdesmit četri euro) apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 6.jūlija rīkojuma Nr. 493 “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam”  pielikumā , kā arī Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra sēdē izskatītajā Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022. – 2024. gadam iekļauto SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu” noteiktajam  – summa 11 960 000 EUR (vienpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit tūkstoši euro) apmērā – medicīniskā aprīkojuma iegādei, bet summa 1 604 124 EUR (viens miljons seši simti četri tūkstoši simts divdesmit četri  euro) apmērā – Vēža reģistra izveidei (tai skaitā 694 540 EUR (seši simti deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit euro) – Vēža reģistra IT sistēmu uzlabojumiem un 909 584 EUR (deviņi simti deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro) – iekārtas iegādei staru terapijas dozu plānošanai, izmantojot magnētiskās rezonanses tehnoloģiju).

4.4. finanšu līdzekļi 1 671 807 EUR (viens miljons seši simti septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņi euro) apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē (prot. Nr. 51, 97.§) izskatītajā Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu”, likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” ietvertajam prioritārā pasākuma “Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” apakšpasākumam “Iegādāta zeme, lai veicinātu RAKUS infrastruktūras attīstību” (Ministru kabineta 2021.gada 24.septembra sēdes protokols Nr.63 1.§) un Ministru kabineta 2022.gada 20.decembra sēdē (prot. Nr. 66, 63.§)  izskatītajā Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu veselības aizsardzības vajadzībām un kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielinājumu, lai daļēji segtu augstas gatavības projekta ietvaros radušos sadārdzinājumu”  noteiktajam – divu nekustamo īpašumu iegādei un nostiprināšanai zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda (nekustamais īpašums Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01001222117)  un nekustamais īpašums Hipokrāta ielā b/n, Rīgā (kadastra numurs 01001222079)).

 1. Atbilstoši Sabiedrības statūtu 17.1. apakšpunktam, kas noteic, ka papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām (izņemot nomas līgumus, kuri tiek reģistrēti Veselības ministrijā saskaņā ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu), kapitāla daļa turētāja pārstāve piekrīt divu nekustamo īpašumu iegādei un nostiprināšanai zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda:
 • nekustamais īpašums Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01001222117);
 • nekustamais īpašums Hipokrāta ielā b/n, Rīgā (kadastra numurs 01001222079).

Otrajā darba kārtības punktā:

 1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (pielikums Nr.2).
 2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.