Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2022.gada 1.novembrī plkst.15:30 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Vēža reģistra 1.posma ieviešanas projekta veicamo pasākumu kopuma precizēšana. Precizētu uzdevumu un atbildības sadalījuma noteikšana Sabiedrības valdei saistībā ar Vēža reģistra izstrādi.
  2. Sabiedrības 2022.gada 29.augusta ārkārtas dalībnieku sapulcē doto uzdevumu atcelšana.

Pieņemtie lēmumi:

Pirmajā darba kārtības punktā:

  1. apstiprināt Vēža reģistra 1.posma ieviešanas projekta precizēto veicamo pasākumu kopumu atbilstoši Tabulā Nr.1 noteiktajam un uzdot Sabiedrībai nodrošināt 1.posma realizēšanu atbilstoši atbildības sadalījumam;
  2. atbalstīt Vēža reģistra un tā funkcionalitāšu izstrādei un ieviešanai paredzētā finansējuma daļas 909 584.00 EUR apmērā novirzīšanu Iekārtas iegādei (ar Sabiedrības līdzfinansējumu – 663 416 EUR apmērā).

Otrajā kārtības punktā:

Atcelt 2022.gada 29.augusta Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē šādus apstiprinātus uzdevumus:

  1. Uzdot Sabiedrībai noslēgt trīspusējo vienošanos ar Nacionālo veselības dienestu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats” par Vēža reģistra izstrādes realizāciju, nosakot darbu izpildes kārtību, termiņus, finansējuma apmēru un samaksas kārtību.
  2. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētājam sadarbībā ar Sabiedrību, Nacionālo veselības dienestu un Slimību profilakses un kontroles centru nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu (grozījumu) projektu sagatavošanu.