Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dalībnieku sapulce 2021.gada 9.aprīlī plkst.11:00 Brīvības ielā 72, Rīgā.

Darba kārtībā:

 1. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “\Par medicīnisko preču un materiālu piegādi operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai” noslēgšanai.
 2. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Par stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbiem” noslēgšanai.
 3. Dalībnieku sapulces piekrišanu līguma “Par medicīnas preču piegādi personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai” noslēgšanai.
 4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 5. Par Statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

 1. Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa “Medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai” (ID Nr. RAKUS 2020/112K) rezultātā ar:
 • SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” par kopējo līguma summu 5 068 294.00 EUR bez PVN (6 132 635.74 EUR ar PVN);
 • Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo līguma summu 2 106 853.00 EUR bez PVN (2 549 292.13 EUR ar PVN)

ar līguma termiņu 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

 1. Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa “Stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – būvdarbi”, ID Nr. RAKUS 2020/120K/ERAF, rezultātā ar PS “RERE Meistari 1” par stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbiem par kopējo summu 2 178 902,77 EUR bez PVN (2 636 472,35 EUR ar PVN) ar līguma termiņu 51 nedēļa un būvdarbu garantijas termiņu 85 mēneši.
 2. Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa “Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai”(ID Nr. RAKUS 2020/78) rezultātā ar SIA “Santaks” par summu 1 151 600,00 EUR bez PVN (1 393 436,00 EUR ar PVN) ar līguma darbības termiņu 6 (seši) mēneši.
 3. Saskaņā ar Ministru kabineta gada 11. februāra rīkojumu Nr. 80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”, Finanšu ministrijas 2021. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 94 “Par apropriācijas palielināšanu”, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantu, palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 23 363 667 EUR (divdesmit trīs miljoni trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro) apmērā.
 4. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).

Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls 59 542 925 EUR (piecdesmit deviņi miljoni pieci simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro) tiek palielināts par 23 363 667 EUR (divdesmit trīs miljoni trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 82 906 592 EUR (astoņdesmit divi miljoni deviņi simti seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro).

 1. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 23 363 667 EUR (divdesmit trīs miljoni trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta gada 11. februāra rīkojumam Nr. 80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”. Finanšu līdzekļi paredzēti šādām ar COVID-19 pandēmiju saistītām aktivitātēm: 12 intensīvās terapijas gultu ar aprīkojumu izveidei (2 974 277 EUR), medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei (mitrinātāji mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtām – 1  560 EUR), kā arī epidemioloģisko pasākumu īstenošanai, nodalot pacientu plūsmas, un centralizētās aptiekas izveidei, kas ietver Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloka izbūvi (11 980 000 EUR), iekšējo ceļu sakārtošanu un pielāgošanu ēku izvietojumam (1 078 569 EUR), trūkstošo papildu finansējumu aptiekas loģistikas ēkas izbūvei (898 360 EUR), diagnostiskās radioloģijas nodaļas stacionārā
  “Gaiļezers” plūsmu nodalīšanas plānu (2 930 901 EUR), un stacionāra “Gaiļezera” 10. korpusa atjaunošanas ietvaros papildu reanimācijas nodaļu (3 500 000 EUR). Sabiedrības valdei reizi ceturksnī, sniedzot Veselības ministrijas pieprasītās regulārās atskaites, sniegt atskaiti par pamatkapitālā ieguldīto finanšu līdzekļu izmantošanas progresu, attiecīgi papildinot Sabiedrības atskaiti par investīciju, kuras plānotas no valsts budžeta finansējuma, īstenošanas plāniem un progresu.
 2. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
 3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.