Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 21.oktobrī plkst.15:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma slēgšanai ar Personu apvienību SIA “LVS Building” un SIA “AIMASA” par infekciju uzņemšanas bloka projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Hipokrāta ielā 2, Rīgā.

Pieņemtais lēmums:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa Infekciju uzņemšanas bloka projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Hipokrāta ielā 2, Rīgā”, (iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 2021/56K) rezultātā ar personu apvienību “LVS Building” un SIA “AIMASA” par Infekciju uzņemšanas bloka projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Hipokrāta ielā 2, Rīgā par kopējo summu 6 696 777,00 EUR bez PVN (8 103 100,17 EUR ar PVN) ar darbu izpildes termiņu 13 mēneši.