Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kārtējā dalībnieku sapulce 2021.gada 21.jūnijā plkst.10:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana.
 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 3. Par Statūtu grozījumiem.

Pieņemtie  lēmumi:

Pirmajā darba kārtības punktā:

 1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu.
 2. Uzdot Sabiedrības padomei un valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam turpināt uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.
 3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2020.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Otrajā darba kārtības punktā:

 1. Saskaņā ar Ministru kabineta  gada 12.marta rīkojumu Nr.162 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantu, palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 2 291 014 EUR (divi miljoni divi simti deviņdesmit viens tūkstotis četrpadsmit euro) apmērā.
 2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.2).
 3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls 82 906 592 EUR (astoņdesmit divi miljoni deviņi simti seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro) tiek palielināts par 2 291 014 EUR (divi miljoni divi simti deviņdesmit viens tūkstotis četrpadsmit euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 85 197 606 EUR (astoņdesmit pieci miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti seši euro).
 4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 2 291 014 EUR (divi miljoni divi simti deviņdesmit viens tūkstotis četrpadsmit euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojumam Nr. 162 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” – gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei. Sabiedrības valdei reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 5.datumam sniegt Veselības ministrijas pieprasīto atskaiti veidlapas “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atskaite par investīciju, kuras plānotas no valsts budžeta finansējuma, īstenošanas plāniem un progresu līdz XX.XX.2021.” formā līdz nākošā mēneša 5.datumam, pavadvēstulē iekļaujot informāciju par kopumā no jauna izveidoto gultu skaitu un pārprofilēto gultu skaitu, kā arī sniedzot informāciju par iespējamajiem riskiem finansējuma apguvei.

Trešajā darba kārtības punktā:

 1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
 2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.