Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kārtējā dalībnieku sapulce 2021.gada 21.jūlijā plkst.13:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Par elektroenerģijas piegādi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” noslēgšanai.
 2. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu un remontu” noslēgšanai.
 3. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Par “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošanu un pārbūvi, kā arī liftu nomaiņu un izbūvi (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)” noslēgšanai.
 4. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma “Par iekšējo ceļu, laukumu un tuneļa pārbūvi – pievadceļa NMPUK ar tuneli pārbūvi un priekšpagalma labiekārtošanu” noslēgšanai.
 5. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 6. Par Statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

Pirmajā darba kārtības punktā:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”” (Iepirkuma daļa Nr.1) rezultātā ar: SIA “Enefit” par elektroenerģijas piegādi par summu 1 012 645,00 EUR bez PVN (1 225 300, 45 EUR ar PVN) un līguma darbības termiņu 12 mēneši.

Otrajā darba kārtības punktā:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa “Liftu un pacēlāju tehniskā apkalpošana un remonts” (Nr. RAKUS 2020/144K) rezultātā ar: “Recept-Holding Lifts” par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu un remontu par summu 1 357 620,00 EUR bez PVN (1 642 720,20 EUR ar PVN), ar līguma darbības termiņu 60 mēneši.

Trešajā darba kārtības punktā:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī liftu nomaiņa un izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)” (identifikācijas Nr. RAKUS 2020/102K/ERAF) rezultātā ar iepirkumā izvēlēto pretendentu –  piegādātāju apvienību “BAA, Guliver, AE” par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkas Hipokrāta ielā 2 ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu atjaunošanu un pārbūvi, kā arī liftu nomaiņu un izbūvi (projektēšana, autoruzraudzība, un būvdarbi) par summu 26 831 198,71 EUR bez PVN (32 465 750,44 EUR ar PVN) ar nosacījumu, ka Sabiedrības valde ir tiesīga noslēgt līgumu pēc tam, kad Administratīvā rajona tiesa administratīvajā lietā Nr. A420195421 ir izskatījusi lūgumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu un pieņēmusi lēmumu, kas pieļauj šā iepirkuma līguma slēgšanu.

Ceturtajā darba kārtības punktā:

Piekrist līguma slēgšanai atklāta konkursa “Iekšējo ceļu, laukumu un tuneļa pārbūve – pievadceļa NMPUK ar tuneli pārbūve un priekšpagalma labiekārtošana” (ID Nr. RAKUS 2021/19K) rezultātā ar Piegādātāju apvienību “Guliver un Igate” par kopējo līguma summu 1 119 640,63 EUR bez PVN (1 354 765,16 EUR ar PVN) ar līguma termiņu līdz 2021.gada 15.decembris un būvdarbu garantijas termiņu 60 mēneši.

Piektajā darba kārtības punktā:

 1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 19.februāra rīkojumu Nr. 101 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantu, palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 192 088 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši astoņdesmit astoņi euro) apmērā.
 2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).
 3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls 85 197 606 EUR (astoņdesmit pieci miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti seši euro) tiek palielināts par 192 088 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši astoņdesmit astoņi euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 85 389 694 EUR (astoņdesmit pieci miljoni trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro).
 4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 192 088 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši astoņdesmit astoņi euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 19.februāra rīkojumam Nr. 101 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” noteiktajam – lai nodrošinātu savlaicīgu jaunu infekcijas vīrusu celmu vai paveidu agrīnu atklāšanu, tādējādi pilnveidojot un attīstot vīrusa sekvencēšanas metodi. Sabiedrības valdei reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 10.datumam sniegt Veselības ministrijas pieprasīto atskaiti veidlapas “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” atskaite par investīciju, kuras plānotas no valsts budžeta finansējuma, īstenošanas plāniem un progresu līdz XX.XX.2021.” formā.

Sestajā darba kārtības punktā:

 1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
 2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.