Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārkārtas dalībnieku sapulce 2021.gada 14.oktobrī plkst. 14:00 Brīvības ielā 72, Rīgā (attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 2. Sabiedrības Statūtu grozījumi.

Pieņemtie lēmumi:

Pirmajā darba kārtības punktā:

 1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 15. novembra rīkojuma Nr.680 (prot. Nr. 56 3. §) “Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību iekļaušanu valsts budžeta ilgtermiņa saistībās” 2. un 4.punktu, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 31.pantu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 1 587 743 EUR (viens miljons pieci simti astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro) apmērā.
 2. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2021.gada 16.jūlija rīkojuma Nr.408 “Par apropriācijas pārdali” 1.punktu, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 31.pantu un Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija sēdes protokola Nr.49 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 31.panta izpildi” 3.punktu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 44 456 797 (četrdesmit četri miljoni četri simti piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā.
 3. Kopējais Sabiedrības pamatkapitāla palielinājums sastāda 46 044 540 EUR (četrdesmit seši miljoni četrdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit EUR).
 4. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).
 5. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 85 389 694 EUR (astoņdesmit pieci miljoni trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro)  tiek palielināts par 46 044 540 EUR (četrdesmit seši miljoni četrdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit euro), un pēc palielinājuma kopā sastādīs 131 434 234 EUR (viens simts trīsdesmit viens miljons četri simti trīsdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro).
 6. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 1 587 743 EUR (viens miljons pieci simti astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, proti, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 15. novembra rīkojumā Nr. 680 (prot.Nr.56 3.§) “Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību iekļaušanu valsts budžeta ilgtermiņa saistībās” noteiktajam un, ņemot vērā likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 31.pantā noteikto, t.i., valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai.
 7. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi EUR 44 456 797 (četrdesmit četri miljoni četri simti piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro)  apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, proti, valsts galvotā aizdevuma atmaksai, un ņemot vērā likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 31.pantā noteikto, t.i., valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai.

Otrajā darba kārtības punktā:

 1. Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā (Pielikums Nr.2).
 2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.