Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dalībnieku sapulce 2021.gada 12.martā plkst.11:00 Brīvības ielā 72, Rīgā.

Darba kārtībā:

  1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
  2. Par Statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 5. janvāra rīkojumu Nr.1 (prot. Nr. 1 9. §)) “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1.punktu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 2 963 895 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro) apmērā.
  2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra protokollēmumu (prot.Nr.51 55.§ 2.punkts), likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” noteikto, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantu, atbilstoši Informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021. gadam” (MK 02.09.2020. sēdes prot.Nr.51 55.§) noteiktajam, palielināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 6 242 878 EUR (seši miljoni divi simti četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro) apmērā.
  3. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).
  4. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls 50 336 152 EUR (piecdesmit miljoni trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro) tiek palielināts par 2 963 895 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro) un par 6 242 878 EUR (seši miljoni divi simti četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro), kopā par 9 206 773  EUR (deviņi miljoni divi simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 59 542 925 EUR (piecdesmit deviņi miljoni pieci simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro).
  5. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 2 963 895 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 5.janvāra rīkojuma Nr.1 (prot. Nr. 1 9. §)) “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1.punktam, t.i., medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei.
  6. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 6 242 878 EUR (seši miljoni divi simti četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro) apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra protokollēmumam (prot.Nr.51 55.§ 2.punkts) un Informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021. gadam” noteiktajam (MK 02.09.2020. sēdes prot.Nr.51 55.§), t.i. pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.
  7. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
  8. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.