Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 9. martā plkst. 15.00, Hipokrāta iela 2, Rīga.

Dienas kārtība:

1. Par Sabiedrības padomes izveidošanu.

2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.

3. Par Sabiedrības padomes locekļu ievēlēšanu amatā.

4. Dažādi.

Pieņemtie lēmumi:

1.1. Izveidot SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padomi.

1.2. Noteikt, ka SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem, no kuriem vairāk kā puse ir neatkarīgi padomes locekļi.

2.1. Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā (Pielikumā).

2.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistrā iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

3.1. Iecelt ar 2020.gada 9.martu uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 8.martam Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Tīnu Kukku;

3.2. Iecelt ar 2020.gada 9.martu uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 8.martam Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Valtu Ābolu;

3.3. Iecelt ar 2020.gada 9.martu uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 8.martam Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Erki Molder.

3.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumus ar Sabiedrības padomes locekļiem – Tīnu Kukku, Valtu Ābolu un Erki Molder.

3.5. Padomes priekšsēdētājam noteikt mēneša atlīzdību EUR 3000 (trīs tūkstoši euro , 00 centi) apmērā.

3.6. Padomes loceklim noteikt mēneša atlīdzību EUR 2700,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.

3.7. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

4.1. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt pilnvarojuma līgumus starp Sabiedrības padomi un Sabiedrības valdi, ievērojot šī protokola 4.punktā noteikto.

5.1. Uzdot Sabiedrības padomei veikt Sabiedrības pagaidu budžeta izpildes uzraudzību, veikt izvērtējumu un veikt Sabiedrības budžeta gala versijas apstiprināšanu līdz 2020.gada 1.maijam.


Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2020. gada 9. martā plkst. 15.00, Hipokrāta iela 2, Rīga.

Darba kārtība:

  1. Par Sabiedrības padomes izveidošanu.
  2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.
  3. Par Sabiedrības padomes locekļu ievēlēšanu amatā.
  4. Dažādi.