Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 7.oktobrī plkst.9.30  Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtībā:

  1. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana iepirkuma “Stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – būvdarbi” veikšanai.
  2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
  3. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Atbalstīt iepirkuma “Stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – būvdarbi” organizēšanu par iepirkuma kopējo summu līdz EUR 2 415 000,00 bez PVN (EUR 2 922 150,00 ar PVN), ar plānoto līguma termiņu 2022. gada 31. oktobris.
  2. 2.1. saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 3. marta rīkojumu Nr. 80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantam, palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu EUR 788 297 (septiņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā.

2.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).

2.3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls EUR 47 866 518.00 (četrdesmit septiņi miljoni astoņi simti sešdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro) apmērā tiek palielināts par EUR 788 297 (septiņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs EUR 48 654 815 (četrdesmit astoņi miljoni seši simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro)”.

  1. 3.1. Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.

3.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas  Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.