Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 5. martā plkst. 13.00, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Par Sabiedrības valdi.

Pieņemtie lēmumi:

1. Iecelt ar 2020.gada 21.aprīli uz piecu gadu termiņu līdz 2025.gada 20.aprīlim Sabiedrības valdes locekļa amatā Kasparu Plūmi. Valdes loceklim saglabāt iepriekšējo mēneša atlīdzību, t.i. 5055 EUR (pieci tūkstoši piecdesmit pieci euro ) apmērā.

2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Kasparu Plūmi par Sabiedrības valdes locekļa pienākumu izpildi.

3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.