Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 23.oktobrī plkst.11:30  Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtībā:

 1. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana līguma slēgšanai ar SIA „Tradintek” par lineāro paātrinātāju un papildiekārtu profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšanu.
 2. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana vispārīgās vienošanās slēgšanai ar pilnsabiedrību “AKN“, SIA “A.P.E. Build”, SIA “Armostil”, SIA “BK Māja” un SIA “Guliver” par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos.
 3. Dalībnieku sapulces iepriekšēja  piekrišana līgumu slēgšanai ar SIA „Tradintek”:
  1. par 1.5T magnētiskās rezonanses iekārtas piegādi stacionāram “Latvijas Onkoloģijas centrs” par kopējo summu EUR 851 651,00 bez PVN (EUR 1 030 497,71 ar PVN);
  2. par 1.5T magnētiskās rezonanses iekārtas piegādi stacionāram “Gaiļezers” par kopējo summu EUR 823 417,36 bez PVN (EUR 996 335,01 ar PVN).
 4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu EUR 1 587 743.00 apmērā.
 5. Par  Sabiedrības statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

 1. atļaut slēgt darījumu sarunu procedūras „Par lineāro paātrinātāju un papildiekārtu profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšanu” rezultātā ar SIA “Tradintek” kopējo līguma summu 1 847 860.00 euro bez PVN (EUR 2 235 910,60 ar PVN) ar  līguma termiņš 24 mēneši;
 2. atļaut slēgt vispārīgo vienošanos ar  pilnsabiedrību “AKN“, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A.P.E. Build”, SIA “Armostil”, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BK Māja” un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Guliver” par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem Sabiedrības valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos par vienošanos kopējo summu līdz EUR 1 500 000 bez PVN (EUR 1 815 000 ar PVN) un vienošanās termiņu 30 (trīsdesmit) mēneši.
 3. 3.1. atļaut slēgt līgumu ar SIA “Tradintek” par 1,5T magnētiskās rezonanses iekārtas komplekta piegādi stacionāram “Latvijas Onkoloģijas centrs” par kopējo summu EUR 851 651,00 bez PVN (EUR 1 030 497,71 ar PVN) un,

3.2. atļaut slēgt līgumu ar SIA “Tradintek” par 1,5T magnētiskās rezonanses iekārtas komplekta piegādi stacionāram “Gaiļezers” par kopējo summu EUR 823 417,36 bez PVN (EUR 996 335,01 ar PVN) pēc līguma noslēgšanas ar Nacionālo veselības dienestu par atbilstoša finansējuma piešķiršanu 1,5T magnētiskās rezonanses iekārtas komplekta piegādei stacionāram “Gaiļezers”.

4. 4.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 15. novembra rīkojuma Nr. 680 (prot.Nr.56 3.§) “Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību iekļaušanu valsts budžeta ilgtermiņa saistībās” 2. un 4. punktu, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 32. pantu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantam palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas  ieguldījumu  EUR 1 587 743.00 (viens miljons pieci simti astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro) apmērā.

  1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).
  1. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls 48 654 815.00 EUR (četrdesmit astoņi miljoni seši simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro) tiek palielināts par EUR 1 587 743.00.00 (viens miljons pieci simti astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro)  un pēc palielinājuma kopā sastādīs 50 242 558.00 EUR (piecdesmit miljoni divi simti četrdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro).
  2. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi EUR 1 587 743.00 (viens miljons pieci simti astoņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro) apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.680 un ņemot vērā likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 32.pantā noteikto, t.i.,  valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai.

5. 5.1.      Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (Pielikums Nr.2).

5.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.