Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 14.aprīlī plkst.16:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Dalībnieku piekrišana iepirkumam, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 1 000 000 (viens miljons) euro (bez PVN) (atbilstoši Sabiedrības Statūtu 17.2. punktā noteiktajam).

Pieņemtais lēmums:

Atļaut veikt ārkārtas iepirkumu “Par medicīnas ierīču ārkārtas iepirkumu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.14.punktā noteiktajam un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 3. panta 8. daļā noteiktajam. Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt, ka ārkārtas iepirkums “Par medicīnas ierīču ārkārtas iepirkumu” tiek veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.