Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020. gada 13.novembrī plkst.11:30  Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtībā:

  1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.
  2. Par  Sabiedrības statūtu grozījumiem.

Pieņemtie lēmumi:

    1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 3. marta rīkojumu Nr. 80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantam, palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas  ieguldījumu  93 594 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro) apmērā
    2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).
    3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls 50 242 558.00 EUR (piecdesmit miljoni divi simti četrdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro) tiek palielināts par 93 594 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 50 336 152 EUR (piecdesmit miljoni trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro).
    4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 93 594 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro) apmērā tiks izlietoti, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar koronavīrusa “Covid-19” uzliesmojumu.

2.1.      Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (Pielikums Nr.2).

2.2.    Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.