Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2014. gada I ceturksnī


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros 2014.gada I ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– 12.09.2013. ar SIA “RE&RE” noslēgtā līguma Nr.ERAF/B8-2013/332 ietvaros stacionāra “Gaiļezers” Operāciju blokā pabeigti demontāžas darbi. Izpildītājs turpināja veikt ar ventilāciju, aukstumapgādi, elektroapgādi, ūdensvada un kanalizācijas izbūvi saistītos darbus un citus celtniecības darbus saskaņā starp pasūtītāju un izpildītāju saskaņoto darbu veikšanas grafiku. Darbu izpilde sastāda ~ 25%.

– Veikti pasākumi Operāciju bloka iebūvējamo medicīnas tehnoloģiju uzstādīšanas nodrošināšanai. Tehnoloģiju piegādes tiks veiktas atbilstoši Operāciju bloka rekonstrukcijas darbu izpildes gaitai.

Projekta ieviešana 2014. gada II ceturksnī


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros 2014.gada II ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– 12.09.2013. ar SIA “RE&RE” noslēgtā līguma ietvaros stacionāra “Gaiļezers” Operāciju blokā izpildītājs turpināja veikt ar inženiertīklu izbūvi saistītos būvdarbus, veica ar sienu un starpsienu izveidošanu saistītos darbus, iekšējos apdares darbus, fasādes siltināšanas un apdares darbus, kā arī citus celtniecības darbus, atbilstoši saskaņotajam darbu veikšanas grafikam.

– Veikti pasākumi Operāciju bloka iebūvējamo medicīnas tehnoloģiju uzstādīšanai. Tehnoloģiju piegādes tiek veiktas, atbilstoši Operāciju bloka rekonstrukcijas darbu izpildes gaitai. Tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu plānots pabeigt 2014.gada augustā.

Projekta ieviešana 2014. gada III ceturksnī


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros 2014.gada III ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– 12.09.2013. ar SIA “RE&RE” noslēgtā līguma ietvaros stacionāra “Gaiļezers” Operāciju blokā izpildītājs turpināja veikt celtniecības darbus, atbilstoši saskaņotajam darbu veikšanas grafikam.
05.09.2014. parakstīta Vienošanās Nr.2 pie 12.09.2013. līguma Nr. ERAF/B8-2013/332 ar SIA „RE&RE” par būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

– Veikti pasākumi Operāciju bloka iebūvējamo medicīnas tehnoloģiju uzstādīšanai. Tehnoloģiju piegādes tiek veiktas, atbilstoši Operāciju bloka rekonstrukcijas darbu izpildes gaitai. Tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu plānots pabeigt 2014.gada novembrī.

Projekta ieviešana 2014. gada IV ceturksnī


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros 2014.gada IV ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– 10.10.2014. parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par SIA “RE&RE” izpildītajiem stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcijas būvdarbiem.
16.12.2014. Rīgas pilsētas būvvalde veica objekta pārbaudi. 2015.gada janvārī plānots saņemt būvvaldes apstiprinātu aktu.

– Operāciju bloka iebūvējamo medicīnas tehnoloģiju piegādātāji ir veikuši tehnoloģiju piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību. Tehnoloģiju nodošanu ekspluatācijā plānots pabeigt 2015.gada janvārī.