Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2013. gada I ceturksnī


2013.gada 1.ceturksnī ERAF projekta ietvaros turpinās darbs aktivitāšu –  Latvijas Infektoloģijas centra ārstniecības nodaļu korpusa ēkas Nr.1 rekonstrukcija un ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcija – īstenošanā.

  • Aktivitātes – Latvijas Infektoloģijas centra ārstniecības nodaļu korpusa ēkas Nr.1 rekonstrukcija – realizācija norit atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem. Iesniegts pieteikums Rīgas pilsētas būvvaldē rekonstruēto telpu nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā.
  • Aktivitātes – Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcija – īstenošanas ietvaros  SIA „Tectum” 2013.gada 20.martā iesniedzis izstrādāto  tehniskā projekta dokumentāciju, kas nepieciešama iesniegšanai Rīgas pilsētas būvvaldē.

Projekta ieviešana 2013. gada II ceturksnī


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru sniegtās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros 2013.gada II ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

  • No pilnsabiedrības “JPG 2B” puses pabeigti stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” ēkas Nr.1 rekonstrukcijas darbi. Objekts pieņemts ekspluatācijā no Rīgas pilsētas Būvvaldes puses.
  • No SIA „TECTUM” puses pabeigts darbs pie Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes.

Projekta ieviešana 2013. gada III ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, ietvaros 2013.gada III ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

Iepirkuma „Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbi stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs”” dokumentācija saskaņota atbilstoši 2012.gada 16.oktobra  Ministru prezidenta rezolūcijai Nr.2012-REZ-111-1/104-1986.
Ir saņemti Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts Kancelejas saskaņojumi.
2013.gada 24.septembrī iepirkuma dokumentācija ir izskatīta Ministru kabineta sēdē. Iepirkuma iecere atbalstīta.

Projekta ieviešana 2013. gada IV ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros 2013.gada IV ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

– 16.10.2013. IUB mājas lapā izsludināts atklāts konkurss Nr.RAKUS 2013/80K/ERAF “Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbi stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs””. Veikta iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaude no Iepirkumu uzraudzības biroja puses. Pēc precizējumu veikšanas iepirkuma dokumentācijā saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja pozitīvs atzinums.
20.12.2013. atklāta konkursa Nr.RAKUS 2013/80K/ERAF „Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbi stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs”” ietvaros notika piedāvājumu atvēršana. Saņemti 2 (divi) piedāvājumi. Uzsākta piedāvājumu vērtēšana.

– 12.11.2013. IUB mājas lapā izsludināts iepirkums Nr.RAKUS 2013/94M/ERAF “Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 28.11.2013.
29.11.2013. iepirkuma Nr.RAKUS 2013/94M/ERAF “Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” ietvaros notika piedāvājumu atvēršana. Saņemti 5 (pieci) piedāvājumi. Lēmums par iepirkuma uzvarētāju tiks pieņemts pēc lēmuma pieņemšanas par būvdarbu iepirkuma rezultātiem.