Vienotais pieraksts: +371 67000610

2010. gada 1. ceturksnī projekta ietvaros uzsāktas vairākas iepirkumu procedūras


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” (Projekts) mērķu sasniegšanai 2010.gada 1.ceturksnī izsludinātas vairākas iepirkumu procedūras.

2010.gada 25.janvārī izsludināts atklāts konkurss Nr. VM 2010/1 ERAF „SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēku siltināšana (būvdarbu veikšana kopā ar būvprojektēšanu). Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma ietvaros tiks veikta slimnīcas ēku sienu siltināšana un logu nomaiņa.

Projekta aktivitātes „Ēku iekšējā renovācija” īstenošanai, kas paredz terapeitiskās radioloģijas struktūrvienību, kā arī diagnostisko izmeklējumu un pacientu apskašu telpu renovācijas veikšanu, izsludinātas trīs iepirkumu procedūras:

1. 2010.gada 22.februārī izsludināts iepirkums Nr. RAKUS 2009/136M “Klīnikas „Gaiļezers” 7. korpusa telpu grupas iekšējās renovācijas tehniskā projekta izstrāde”.

2. 2010.gada 5.martā izsludināts atklāts konkurss Nr. RAKUS 2009/78K “Terapeitiskās radioloģijas struktūrvienību telpu grupas iekšējās renovācijas darbi”.

3. 2010.gada 12.martā izsludināts atklāts konkurss Nr. RAKUS 2010/08/K/ERAF „Klīnikas „Gaiļezers” 9. korpusa telpu grupas iekšējā renovācija (būvdarbi kopā ar projektēšanu)”.

Projekta ieviešanas rezultātā plānots uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu sniegšanas vidi un pieejamību, kā arī nodrošināt racionālu energoresursu izmantošanu un atbilstošas vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam.

2010. gada 2. ceturksnī projekta ietvaros noslēgti vairāki iepirkumu līgumi


2010.gada 2.ceturksnī SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” turpināja uzsākto darbu pie iepirkumu procedūru organizēšanas, lai nodrošinātu ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” aktivitāšu īstenošanu un mērķu sasniegšanu.

Pārskata periodā tika pabeigtas vairākas iepirkuma procedūras un noslēgti šādi iepirkumu līgumi:

2010.gada 15.maijā iepirkuma Nr. RAKUS 2009/136M rezultātā noslēgts līgums ar SIA „Būvprojektu Vadība” par klīnikas „Gaiļezers” 7.korpusa telpu projektēšanas darbu veikšanu. Līguma ietvaros tiks izstrādāts tehniskais projekts klīnikas „Gaiļezers” 7.korpusa platības pārbūvei un korpusa kopējās platības palielināšanai.

2010.gada 7.jūnijā atklāta konkursa Nr. VM 2010/1 ERAF par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ēku siltināšanu rezultātā noslēgts līgums ar konkursa uzvarētāju SIA „MERKS”. Noslēgtā līguma ietvaros plānots veikt slimnīcas ēku sienu siltināšanu un logu nomaiņu.

2010.gada 10.jūnijā iepirkuma procedūras Nr. RAKUS 2010/46M rezultātā noslēgts līgums ar SIA „BŪVUZRAUDZĪBA LATVIJA” par ēku siltināšanas būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu būvuzraudzību.

Projekta īstenošanas aktualitātes 2010. gada 3. ceturksnī


2010.gada 3.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

  – 2010.gada 2.septembrī pieņēma lēmumu par iepirkuma Nr. RAKUS 2010/08/K/ERAF “Klīnikas „Gaiļezers” 9. korpusa telpu grupas iekšējā renovācija (būvdarbi kopā ar projektēšanu)” uzvarētāju. Par iepirkuma uzvarētāju tika atzīta SIA „LC būve”.

  –  2010.gada 14.septembrī izsludināja atklātu konkursu Nr. RAKUS 2010/67K/ERAF “Terapeitiskās radioloģijas struktūrvienību telpu grupas rekonstrukcijas darbi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2010.gada 9.novembris.

Projekta īstenošanas aktualitātes 2010. gada 4. ceturksnī


2010.gada 4.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

– 2010.gada 26.oktobrī ar SIA „LC būve” noslēgts līgums par klīnikas „Gaiļezers” 9.korpusa telpu grupas iekšējo renovāciju. Pārskata periodā izstrādāts klīnikas „Gaiļezers” 9. korpusa telpu grupas renovācijas tehniskais projekts. Renovācijas darbus paredzēts uzsākt 2011.gada janvārī.

– 2010.gada 30.novembrī izsludināts iepirkums Nr.RAKUS 2010/98M/ERAF “Stacionāra „Biķernieki” logu, ārdurvju nomaiņa un stacionāra „Gaiļezers” 9. korpusa logu nomaiņa”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.12.2010.

– 2010.gada 9.decembrī ar SIA “MM61” noslēgts līgums par būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu būvuzraudzību objektā “Klīnikas “Gaiļezers” 9.korpusa telpu grupas iekšējā renovācija”.

– 2010.gada 17.decembrī izsludināts atklāts konkurss Nr.RAKUS 2010/99K/ERAF “Stacionāra „Gaiļezers” ēkas siltināšana, logu nomaiņa un stacionāra LOC vitrīnu nomaiņa (būvdarbi kopā ar projektēšanu)”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.01.2011.