Vienotais pieraksts: +371 67000610

Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2021/01 KMI

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2021/01 KMI

Par izsoles uzvarētājiem tiek atzīti:

Nr. p.k. Pretendents Medicīnas ierīces nosaukums Nosolītā cena bez PVN
1. SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099 1.    Iekārta radiogrāfijas digitāla stacionāra BuckyDiagnost, PHILIPS 50.00
2. Ķirurģiskā rtg iekārta BV25Gold 50.00
3. Iekārta radiogrāfijas/ radioskopijas digitāla stacionāra EasyDiagnost Eleva, PHILIPS 50.00
4. Iekārta radiogrāfijas/ radioskopijas digitāla stacionāra EasyDiagnost, PHILIPS 50.00
2. SIA “Tradintek”, reģ.Nr. 40003308634 Iekārta magnētiskai rezonansei Signa HDx, GE Healthcare 15000.00

 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – izsoles objekts).

Izsoles objektus var apskatīt Hipokrāta ielā 2, Rīgā, Lielvārdes ielā 68, Rīgā, un Upeslejās, Stopiņu pagastā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67041076 vai 29566366. Izsoles noteikumi pieejami https://www.aslimnica.lv. Nodrošinājums iemaksājams sabiedrības kontā: AS “Swedbank”, konta numurs: LV24HABA0001407045805, kods HABALV22, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi sabiedrības Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 129. kabinetā līdz 2021. gada 19. jūnija plkst. 10:00. Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 19. jūnijā plkst. 11:00.

Izsoles objekti

Nolikums